Παλατινή Ανθολογία/I/2 εν ταις αψίσι των Βλαχερνών

AP I 2 ἐν ταῖς ἁψῖσι τῶν Βλαχερνῶν
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, I (βιβλίο 1ο, Χριστιανικά επιγράμματα)I 2 ἐν ταῖς ἁψῖσι τῶν Βλαχερνῶν[1]Επεξεργασία

Θεῖος Ἰουστῖνος, Σοφίης πόσις, ᾧ πόρε Χριστὸς
πάντα διορθοῦσθαι, καὶ κλέος ἐν πολέμοις,
Μητρὸς ἀπειρογάμοιο δόμον σκάζοντα νοήσας,
σαθρὸν ἀποσκεδάσας τεῦξέ μιν ἀσφαλέως.


  1. Έκδοση W.R. Paton (1920)