Παλατινή Ανθολογία/I/122 Μιχαήλ Χαρτοφύλαξ

AP I 122 εἰς τὴν Θεοτόκον βαστάζουσαν τὸν Χριστόν
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, I (βιβλίο 1ο, Χριστιανικά επιγράμματα)
εἰς τὴν Θεοτόκον βαστάζουσαν τὸν Χριστόν, Μιχαήλ Χαρτοφύλαξ, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 1ο, επίγραμμα 122 (AP I 122)


I 122 Μιχαήλ ΧαρτοφύλαξΕπεξεργασία

εἰς τὴν Θεοτόκον βαστάζουσαν τὸν Χριστόν
αὕτη τεκοῦσα παρθένος πάλιν μένει:
καὶ μὴ θροηθῇς: ἔστι γὰρ τὸ παιδίον
θεός, θελήσας προσλαβέσθαι σαρκίον.