Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1888/Ήθη και έθιμα Ρωμηών

Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1888
Δημιουργός: Ανώνυμος
Ἤθη καὶ ἔθιμα Ῥωμηῶν


ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΡΩΜΗΩΝ

Ὅταν περιπατῇ

Ὅταν κάθηται