Εστία
Τόμος 26, Τεύχος 658, 7 Αυγούστου 1888


Ἀριθ. 658 — Λεπτὰ εἴκοσι πέντε.
ΕΤΟΣ ΙΓ′.
ΕΣΤΙΑ
ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

Τόμος ΚΣΤ΄. Συνδρομὴ ἐτησία: Ἐν Ἑλλάδι φρ. 18, ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ φρ. 80. — Αἱ συνδρομαὶ ἄρχονται
ἀπὸ 1 Ἰανουαρ. ἐκάστ. ἔτους καὶ εἶναι ἐτήσιαι. — Γραφεῖον Διευθ. Ὁδὸς Σταδίου 82.
7 Αὐγούστου 1888


Ἐν Ἀθήναις ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ. 1888—1420