Εστία/Τόμος 26/Τεύχος 658/Ἀτιτλο

Εστία, Τέυχος 658
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Άτιτλο


Ὅσον μέγας καὶ ἂν εἶνε ὁ σκοπός, ἀλλ’ ὁ πρὸς ἐπιτυχίαν αὐτοῦ μεταχειριζόμενος ἄθλια μέσα εἶνε πάντοτε ἄθλιος.


Ὁ τῶν συνεπειῶν τῆς κακίας φόβος ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπέχει τόπον ἀρετῆς.