Επιγράμματα Αλκαίου του Μυτιληναίου

Eπιγράμματα
Συγγραφέας:


ΕπιγράμματαΕπεξεργασία

Τα παρακάτω αποσπάσματα αντιγράφηκαν από το Lyra Graeca του John Maxwell Edmonds (1922), αλλά παρουσιάζονται με τη σειρά που δίνεται από το Poetae lyrici Graeci του Theodorus Bergk.

Επίγραμμα 1Επεξεργασία

Ὦ ᾽ναξ Ἀπόλλων, παῖ μεγάλω Δίος,

Επίγραμμα 5Επεξεργασία

Εις Ερμήν

χαῖρε, Κυλλάνας ὀ μέδεις, σὲ γάρ μοι
θῦμος ὔμνην, τὸν κορύφαισιν αὐγαῖς
Μαῖα γέννατο Κρονίδαι μίγεισα
παμβασίληι

Επίγραμμα 9Επεξεργασία

εἰς Ἀθηνᾶν
Ὦ ᾽νασσ᾽ Ἀθανάα πολε[μάδοκε],
ἄ ποι Κορωνείας ἐπιϝείδεο
ναύω πάροιθεν ἀμφι[κλύστω]
Κωϝαλίω ποτάμω παρ᾽ ὔχθοις...

Επίγραμμα 11Επεξεργασία

...ὤστε θέων μήδεν᾽ Ὀλυμπίων
λῦσ᾽ ἄτερ ϝέθεν...

Επίγραμμα 13AΕπεξεργασία

τὸ γὰρ θεῶν ἰότατ᾽ ὔμμε λάχον τῶν ἀϝάτων γέρας
θήσει...

Επίγραμμα 13BΕπεξεργασία

...δεινότατον θεῶν
[τὸν] γέννατ᾽ εὐμέδιλλος Ἶρις
χρυσοκόμᾳ Ζεφύρῳ μίγεισα

Επίγραμμα 14Επεξεργασία

τὸ δ᾽ ἔργον ἀγήσαιτο τέα κόρα

Επίγραμμα 15Επεξεργασία

μαρμ[αίρει δὲ] μέγας δόμος χάλκωι, π[αῖσα δ' ~ἄ]ρηι κεκόσμηται στέγα
λάμ[πραισιν] κυνίαισι, κὰτ τᾶν λεῦ[κοι κατέπ]ερθεν ἴππιοι λόφοι
νε[ύοισιν, κεφ]άλαισιν ἄνδρων ἀγά[λματα· χ]ά[λκ]ι[αι] δὲ πασσάλοις
κρύ[πτοισιν] π[ερικεί]μεναι λάμπραι κνάμιδ[ες, ἄρκ]ος ἰσχύρω βέλεος,
[5]θόρρακές τε νέω λίνω κόιλαί τε κὰτ ἄσπιδες βεβλήμεναι·
πὰρ δὲ Χαλκίδικαι σπάθαι, πὰρ δὲ ζώματα πόλλα καὶ κυπάσσιδες.
τῶν οὐκ ἔστι λάθεσθ' ἐπεὶ δὴ +πρώτισθ' ὑπὸ+ ἔργον ἔσταμεν τόδε.


Λαμποκοπά απ' το χάλκωμα το μέγα δώμα κι είναι
για χάρη του Άρη όλη η σκεπή ομορφοστολισμένη
με περικεφαλαίες λαμπρές κι απο ψηλά προσγέρνουν
κάτω αλογόφουντες λευκές, στολίδια για κεφάλια
πολεμισταδων και, στητά τριγύρω σε παλούκια
κρυμμένα, στέκουν χάλκινα και λαμπερά τουζλούκια,
οπού είναι για τις δυνατές σαΐτες φυλαχτάρι,
και σιδεροπουκάμισα πλεχτά με νιό λινάρι
και κάτου τα βαθουλωτά ριγμένα είναι σκουτάρια.
Και δίπλα Χαλκιδέικα σπαθιά κι αναζωστάρια
πολλά σιμά τους και πιο εκεί πουκάμισα πολέμου.
Αυτά δεν είναι δυνατό να τ' απολησμονήσω,
γιατί νομίζω, πως αυτά την πρώτην έχουν θέση.

Μετάφραση: Ηλ. Βουτιερίδης


Επίγραμμα 16Επεξεργασία

...βλήχρων ἀνέμων ἀχείμαντοι πνόαι

Επίγραμμα 17Επεξεργασία

...γαίας καὶ νιφόεντος ὀρράνω μέσοι·

Επίγραμμα 18Επεξεργασία

ἀσυννέτημμι τὼν ἀνέμων στάσιν·
τὸ μὲν γὰρ ἔνθεν κῦμα κυλίνδεται͵
τὸ δ΄ ἔνθεν͵ ἄμμες δ΄ ὂν τὸ μέσσον
νᾶϊ φορήμμεθα σὺν μελαίναι
[5]χείμωνι μόχθεντες μεγάλωι μάλα·
πὲρ μὲν γὰρ ἄντλος ἰστοπέδαν ἔχει͵
λαῖφος δὲ πὰν ζάδηλον ἤδη͵
καὶ λάκιδες μέγαλαι κὰτ αὖτο·
χόλαισι δ΄ ἄγκυρραι, τὰ δ' ὀήϊα
...
...
τοι πόδες ἀμφότεροι μένοισιν
ἐν βιμβλίδεσσι· τοῦτό με καὶ σάοι
μόνον· τὰ δ΄ ἄχματ΄ ἐκπεπ?άχμενα
[15]..μεν φόρηντ΄ ἔπερθα...


Επίγραμμα 19Επεξεργασία

τὸ δηὖτε κῦμα τὸ προτιάμενον
στείχει, παρέξει δ᾽ ἄμμι πόνον πόλυν
ἄντλην, ἐπεί κε νᾶος ἔββᾳ·

Επίγραμμα 20Επεξεργασία

Νῦν χρῆ μεθύσθην καί τινα πρὸς βίαν
πόνην, ἐπειδὴ κάτθανε Μύρσιλος.

Επίγραμμα 21Επεξεργασία

Μέλαγχρος, αἴδως ἄξιος εἲς πόλι

Επίγραμμα 22Επεξεργασία

λόφον τε σείων Κάρικον...

Επίγραμμα 23Επεξεργασία

[Τίς γνώμα σ᾽ ἐσέ]δυ καὶ διανοιΐα
[ἂ τόσσον τετάρα]ξαι χρόνον, ὦ πά[τρι ;]
[θάρση· οὐ φᾶσε γ]ὰρ αὖτος Κρονίδα[ς χρέων]
[ἔμμεναί σ᾽ Ἄρε᾽ ὄπ]πᾳ κέ σ᾽ ἔλη τρέ[μην,]
[οὐδ᾽ ἀμφικτίον᾽] οὐδ᾽ οὖν ἄλα πήλ[ορον]
[ζαπλεύσαντ᾽ ἐρέταν δῆ[θ᾽] ἐκατη[βόλω]
[τενέην δόρρος ἄε]θλον πολυπή[μονα,]
[αἰ μὴ πάντας ἀρ]ίστηας ἀπυκρ[ιν]έη[ς]
[αὔτα τῶν σέθεν ε]ἰς μάκρον ἀπει[μένα.]
ἄνδρες γὰρ πόλιος πύργος Ἀρεύιος·
[νῦν δέ σ᾽ οὖδεν ἔ]τ᾽ ὠς κῆνος ἐβόλλετο
[δρᾶσαν ὤκεα δὴ] μοῖρα κατέσχ[εθε,]
[καὶ βρύτηρες ἐ]πεί σοι ἦμεν ἐπεί[μενοι]
[ἂπ σέθεν παράγ]ων Ζεῦς ὔπελ[εν πάλι]ν·
[βεβόλλευτο γὰρ] αὔτῳ· τά τ᾽ ἔχεις [κάκ]ων
[νῦν ὄτις κε θέλη]σ᾽ ἐβφερέτω λ[ύσιν.]
[τὸν ἐψησάμενον τοὶς] πυάν[οις δέει]
[καὶ φάγην· τάδε δ᾽ ἄμμ᾽ οὐκὶ μέμηλ᾽ ἔτι.]
[οὐδ᾽ ἄεικες ἄρ᾽ ἄτι]ς τόδ᾽ ἔησι [κᾶρ]
[ἴησιν· Τενάγη]ς γὰρ τάδε σοι ἄ[ρχετο]
[Ἀολίων, ὂν ἄδελ]φος Μάκαρ ἔγχε[ϊ]
[κατέκτεννε π]άροιθεν βαρυ[λειψά]νῳ.
[τᾶς ἔγω πέρι τό]σσουτον ἐπεύ[χ]ομαι,
[οὔτω μήκετ᾽ ἴδ]εσθαι ἀελίω φάος
[ὄλεσθαι δὲ τάχ᾽, α]ἴ γε Κλεανακτίδαν
[ἢ τὸν χίρραπόδαν] ἢ ᾽ρχεανακτίδαν
[ζῶν ἔγω περίδω], τὸν μελιάδεα
[πόλις καὶ στάσις ὐμμ]άλικος ὤλεσαν.

Επίγραμμα 24Επεξεργασία

οὐ <γὰρ> τιτρῴσκει τἀπίσαμ᾽ οὐδ᾽
αὖτα κατ᾽ αὖτ᾽ ἐδύναν ἔχοισιν
αἰ μὴ αὖτος ὤχων αἴ κε γέναιος ἦ.

Επίγραμμα 25Επεξεργασία

Ὤνηρ οὖτος ὁ μαιόμενος τὸ μέγα κρέτος
ὀντρέψει τάχα τὰν πόλιν· ἀ δ᾽ ἔχεται ρόπας·

Επίγραμμα 26Επεξεργασία

...οὐδέ πω Ποσείδαν
ἄλμυρον ἐστυφέλιξε πόντον.
...γᾶς γὰρ πέλεται σέευς·

Επίγραμμα 27Επεξεργασία

ἔπταζον ὤστ᾽ ὄρνιθες ὦκυν
αἴετον ἐξαπίνας φάνεντα.

Επίγραμμα 28Επεξεργασία

εἰς Ἄρη
...Ἄρευ, δι᾽ ὦ φόβος δαΐκτηρ...

Επίγραμμα 29Επεξεργασία

...Ἄρευος στροτιωτέροις

Επίγραμμα 30Επεξεργασία

...τὸ γὰρ
Ἄρευι κατθάνην κάλον...·

Επίγραμμα 31Επεξεργασία

μεῖξαν τ᾽ ἐς ἀλλάλοις Ἄρευα.

Επίγραμμα 32Επεξεργασία

[Κᾶρυξ, εἰς Μυτιλάνναν ἐράταν συθεὶς
φιλτάτῳ Μελανίππῳ φάθ᾽ ὄτ᾽] Ἄλκαος
σάος ἄρ᾽ οἰ ἔντεα δ᾽ οὔ· κῦτον ἀληκτόϝιν
εἰς Γλαυκώπιον ὀγκρέμμασαν Ἄττικοι.

Επίγραμμα 33Επεξεργασία

Ἦλθες ἐκ περάτων γᾶς ἐλεφαντίναν
λάβαν τῶ ξίφεος χρυσοδέταν ἔχων,
[φίλ᾽ Ἀντιμμενίδα, τῷ ποτὰ χράμενος
τοῖσι τετραμαρήων κατὰ τέγματα
πλίνθων ναιετάοισιν Βαβυλωνίοις
συμμάχεις ἐτέλεσσας μέγαν αὔεθλον
κἀκ πόλλαν ὀνίαν ἄσφε ϝερύσσαο]
κτένναις ἄνδρα μαχαίταν βασιληΐων
παλαίσταν ἀπυλείποντα μόναν ἴαν
παχέων ἀπὺ πέμπων...


Επίγραμμα 34Επεξεργασία

ὔει μὲν ὀ Ζεῦς͵ ἐκ δ΄ ὀράνω μέγας
χείμων͵ πεπάγαισιν δ΄ ὐδάτων ῤόαι
[...]
[...]
κάββαλλε τὸν χείμων΄͵ ἐπὶ μὲν τίθεις
πῦρ ἐν δὲ κέρναις οἶνον ἀφειδέως
μέλιχρον͵ αὐτὰρ ἀμφὶ κόρσᾳ
μόλθακον ἀμφιβάλων γνόφαλλον.

(αντί για το «ὔει»[1] (βρέχει), στη Lyra Graeca εμφανίζεται ως «νεύει» [2])


Επίγραμμα 35Επεξεργασία

οὐ χρῆ κάκοισι θῦμον ἐπιτρέπην,
προκόψομεν γὰρ οὐδὲν ἀσάμενοι,
ὦ Βύκχι, φαρμάκων δ' ἄριστον
οἶνον ἐνεικαμένοις μεθύσθηνΕπίγραμμα 36Επεξεργασία

ἀλλ᾽ ἀνήτω μὲν περὶ ταῖς δέραισι
περθέτω πλέκταις ὐπαθύμιδάς τις,
κὰδ δὲ χευάτω μύρον ἆδυ κὰτ τῶ
στήθεος ἄμμι.

Επίγραμμα 37AΕπεξεργασία

...φώνᾳ δ᾽ ἀθρόᾳ τὸν κακοπάτριδα
Φίττακον πόλιος τᾶς ἀχόλω καὶ βαρυδαίμονος
ἐστάσαντο τύραννον μέγ᾽ ἐπαίνεντες ἀόλλεες.

Επίγραμμα 38Επεξεργασία

Τριβόλλετερ· οὐ γὰρ Ἀρκάδεσσι λώβα...

Επίγραμμα 39Επεξεργασία

τέγγε πλεύμονας οἴνωι, τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται,
ἀ δ' ὤρα χαλέπα, πάντα δὲ δίψαις' ὐπὰ καύματος,
ἄχει δ' ἐκ πετάλων ἄδεα τέττιξ ...
ἄνθει δὲ σκόλυμος, νῦν δὲ γύναικες μιαρώταται
λέπτοι δ' ἄνδρες, ἐπεὶ [ ] κεφάλαν καὶ γόνα Σείριος
ἄσδει[ ]*

. *αλλού αναφέρεται «ἄζει»


Επίγραμμα 40Επεξεργασία

Πώνωμεν, τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται.

Επίγραμμα 41Επεξεργασία

πώνωμεν· τί τὰ λύχν' ὀμμένομεν; δάκτυλος ἀμέρα·
κὰδ +δ' ἄερρε κυλίχναις μεγάλαις +αιταποικιλλισ+·
οἶνον γὰρ Σεμέλας καὶ Δίος υἶος λαθικάδεον
ἀνθρώποισιν ἔδωκ'. ἔγχεε κέρναις ἔνα καὶ δύο
πλήαις κὰκ κεφάλας, [ἀ] δ' ἀτέρα τὰν ἀτέραν κύλιξ
ὠθήτω.

Επίγραμμα 42Επεξεργασία

Κὰτ τᾶς πόλλα π[αθοίσας κεφάλας κάκχεε μοι μύρον]
καὶ κὰτ τῶ πολ[ίω στήθεος· αἰ γάρ τισί κ᾽ ἄλγος ἦ,]
πωνόντων. κάκα [δὴ παῖσι βρότοις ἔστ᾽ ὄτ Ὀλύμπιοι]
ἔδοσαν, πέδα δ᾽ ἄλλω[ν τόδε μοὶ κωὐκὶ μόνῳ πάθος]
ἀνθρώπων. ὀ δὲ μὴ φ[αὶς ἄγαθον πώνεμεν ἔμμεναι]
[κ]ήν[ῳ] φαῖσθ᾽ 'Ἀπόλ[οι᾽· οὐ γὰρ ἴσαισθ᾽ ὤγαθον οὐδ᾽ ὂ μή.']

Επίγραμμα 43Επεξεργασία

Λάταγες ποτέονται κυλίχναν ἀπὺ Τηΐαν·

Επίγραμμα 44Επεξεργασία

Μῆδεν ἄλλο φυτεύσης πρότερον δένδριον ἀμπέλω.

Επίγραμμα 45Επεξεργασία

Ἦρος ἀνθεμόεντος ἐπάϊον ἀρχομένοιο·
...
ἐν δὲ κέρνατε τῶ μελιλάδεος ὄττι τάχιστα
κράτηρα...

Επίγραμμα 46Επεξεργασία

πρὸς Μένωνα
Κέλομαί τινα τὸν χαρίεντα Μένωνα κάλεσσαι,
αἰ χρῆ συμποσίας ἐπόνασιν ἔμοι ϝε γένεσθαι.

Επίγραμμα 47Επεξεργασία

ἄλλοτα μὲν μελιάδεος, ἄλλοτα
δ᾽ ὀξυτέρω τριβόλων ἀρυτήμενοι·

Επίγραμμα 48AΕπεξεργασία

Κρονίδα βασίληος γένος Αἶαν, τὸν ἄριστον πεδ᾽ Ἀχιλλέα

Επίγραμμα 48BΕπεξεργασία

εἰς Ἀχιλλέα
Ὦ ᾽ναξ Ἀχίλλευ ὂς γᾶς Σκυθίκας μέδεις...

Επίγραμμα 49Επεξεργασία

ὠς γὰρ δήποτ᾽ Ἀρισόδαμον
φαῖσ᾽ οὐκ ἀπάλαμνον ἐν Σπάρτᾳ λόγον
εἴπην, χρήματ᾽ ἄνηρ, πένιχρος
δ᾽ οὔδεις πέλετ᾽ ἔσλος οὐδὲ τίμιος.

Επίγραμμα 50Επεξεργασία

[...ἐδόκ]η δ᾽ ἄρεσ[το]ν ἔμμεναι
πώνην· τῷ δέ κεν ἦσι τ[όσσο]ς
πὲρ ταὶς φρένας οἶνος, οὐ δίω τόος·
κάτω γὰρ κεφάλαν κατίσχει
τὸν ϝον θάμα θῦμον αἰτιάμενος
πεδά τ᾽ οὐόμενος τά κεν θῆ,
τὸ δ᾽ οὐκέτι ϝά[νδα]νεν πεπαιτάτῳ.

Επίγραμμα 51Επεξεργασία

Πέτρας καὶ πολίας θαλάσσας
τέκνον...
...ἐκ δὲ παίσας
χαύνοις φρένας, ἀ θαλασσία λέπας.

Επίγραμμα 52Επεξεργασία

πρὸς Πιττακόν (?)
...ἐκ δὲ ποτήρια
πώνης Διννομένῃ παρίσδων.

Επίγραμμα 53Επεξεργασία

οἶνος γὰρ ἀνθρώποισι δίοπτρον...

Επίγραμμα 54AΕπεξεργασία

Χαῖρε καὶ τῶ τάνδε·

Επίγραμμα 54BΕπεξεργασία

Δεῦρο σύμπωθι.

Επίγραμμα 55Επεξεργασία

Ἰόπλοκ᾽ ἄγνα μελλιχόμειδε Σάπφοι,
θέλω τι ϝείπην ἀλλά με κωλύει αἴδως.

Επίγραμμα 56Επεξεργασία

Δέξαι με κωμάζοντα, δέξαι, λίσσομαί σε, λίσσομαι.

Επίγραμμα 57Επεξεργασία

Οἶνος, ὦ φίλε παῖ, καὶ ἀλάθεα

Επίγραμμα 58Επεξεργασία

...οὐ <γὰρ> ἔγω Λύκον
ἐν Μοίσαισ᾽ ἀλέγω·

Επίγραμμα 59Επεξεργασία

ἔμε δείλαν, ἔμε παῖσαν κακότατα πεδέχοισαν

Επίγραμμα 60Επεξεργασία

Ἔπετον Κυπρογενήας παλάμαισιν
[δολομήδεσσι τύπεις·] ὄπποσέ κ[εν γὰρ]
[ἄλος ἢ γᾶς προφύγω κῆσ]ε πόλω[ν με]
[κίχεν Ὦρος...]

Επίγραμμα 61Επεξεργασία

τερένας ἄνθος ὀπώρας

Επίγραμμα 62Επεξεργασία

Κόλπῳ σ᾽ ἐδέξαντ᾽ ἄγναι Χάριτες, Κρίνοι.

Επίγραμμα 63Επεξεργασία

ἄεισον ἄμμι τὰν ἰόκολπον

Επίγραμμα 64Επεξεργασία

...καὶ πλείστοισι ϝάνασσε λάοις·

Επίγραμμα 65Επεξεργασία

Πρώτα μὲν Ἄντανδρος Λελέγων πόλις

Επίγραμμα 66Επεξεργασία

ἦ ποι σὺν ἄνδρων ἆγε <δε>δάσμενον
στρότον, νόμισμ᾽ ἐπ᾽ οἰ πνέοισα.

Επίγραμμα 67Επεξεργασία

...τῷ ἀχάλιννον
ἄρκος ἔσῃ...

Επίγραμμα 68Επεξεργασία

πάμπαν δ᾽ ἐτύφωσ᾽ ἐκ δ᾽ ἔλετο φρένας.

Επίγραμμα 69Επεξεργασία

καί τις ἐπ᾽ ἐσχατίαισιν οἴκεις

Επίγραμμα 70Επεξεργασία

μίγδα μάλευρον

Επίγραμμα 71Επεξεργασία

...καὶ τάδ᾽
ὠς λόγος ἐκ πατέρων ὄρωρε·

Επίγραμμα 72Επεξεργασία

ἔμ᾽ αὔτῳ παλαμάσομαι

Επίγραμμα 73Επεξεργασία

...ὄτ᾽ ἄσφ᾽ ἀπολλυμένοις σάως·

Επίγραμμα 74Επεξεργασία

οἴκῳ τε πὲρ σῷ καὶ πὲρ ἀτιμίαις...

Επίγραμμα 75Επεξεργασία

...εἶς τῶν δυοκαιδέκων

Επίγραμμα 76Επεξεργασία

καί κ᾽ οὖδεν ἐκ δένος γένοιτο·

Επίγραμμα 77Επεξεργασία

Ἀχνάσδημι κάλως· οὔτι γὰρ οἰ φίλοι

Επίγραμμα 78Επεξεργασία

...νόον δὲ ϝαύτω
πάμπαν ἀέρρει.

Επίγραμμα 79Επεξεργασία

κἀπιπλεύϝην νάεσσιν

Επίγραμμα 80Επεξεργασία

αἰ δέ κ᾽ ἄμμι Ζεῦς τελέση νόημα·

Επίγραμμα 81Επεξεργασία

...ἄμμιν ἀθάνατοι θέοι
νίκαν <ἔδωκαν>·

Επίγραμμα 82Επεξεργασία

...νῦν δ᾽ οὖτος ἐπικρέτει
κινήσαις τὸν ἀπ᾽ ἴρας πύκινος λίθον.

Επίγραμμα 83Επεξεργασία

...αἰ ϝείποις τὰ θέλης, ἀκούσαις
τά κ᾽ οὐ θέλης.

Επίγραμμα 84Επεξεργασία

Ὄρνιθες τίνες οἴδ᾽ ὠκεάνω γᾶς τ᾽ ἀπὺ περράτων
ἦλθον πανέλοπες ποικιλόδερροι τανυσίπτεροι;

Επίγραμμα 85Επεξεργασία

Νύμφαι, ταὶς Δίος ἐξ αἰγιόχω φαῖσι τετυγμέναις...

Επίγραμμα 86Επεξεργασία

αἰ γὰρ κἄλλοθεν ἔλθη αἶ δὲ φάη κήνοθεν ἔμμεναι

Επίγραμμα 87Επεξεργασία

...σὺ δὲ σαύτῳ τομίας ἔσῃ.

Επίγραμμα 88Επεξεργασία

μηδ᾽ ὀνίαις τοῖς πλέασ᾽ ἀμμέων παρέχην...

Επίγραμμα 89Επεξεργασία

οὐδέ τι μυννάμενος ἄλλυι τ[ὸ] νόημα...·

Επίγραμμα 90Επεξεργασία

Ἐρραφεώτας γὰρ ἄναξ...

Επίγραμμα 91Επεξεργασία

...Ἄρκαδες ἔσσαν βαλανήφαγοι.

Επίγραμμα 92Επεξεργασία

εἰς Πενίαν
Ἀργάλεον Πενία κάκον ἄσχετον, ἂ μέγαν
δάμναις λᾶον Ἀμαχανίᾳ σὺν ἀδελφίᾳ...

Επίγραμμα 93Επεξεργασία

...<Ταντάλῳ>
κεῖτ᾽ ὐπὲρ κεφάλας μέγας, ὦ Αἰσιμίδα, λίθος.

Επίγραμμα 94Επεξεργασία

Ἦρ᾽ ἔτι Διννομένῃ τῷ τ᾽ Υ̓ρραδείῳ
τἄρμενα λάμπρα κέαντ᾽ ἐν μυρσινήῳ;

Επίγραμμα 95Επεξεργασία

Ἔκ μ᾽ ἔλασας ἀλγέων...

Επίγραμμα 96Επεξεργασία

...ὄττινες ἔσλοι
ὐμμέων τε καί ἀμμέων.

Επίγραμμα 97Επεξεργασία

ἐλάφω δὲ βρόμος ἐν στήθεσι φνίει φόβερος·

Επίγραμμα 98Επεξεργασία

ἐπὶ γὰρ πᾶρος ὀνίαρον ἴκνηται·

Επίγραμμα 99Επεξεργασία

...πάλιν ταὶς
ὖς παρορίννει·

Επίγραμμα 100Επεξεργασία

ἄμμεσιν πεδάορον

Επίγραμμα 101Επεξεργασία

...ἀλλὰ σαύτῳ πεδέχων ἄϝως
πρὸς πόσιν...

Επίγραμμα 102Επεξεργασία

ἔγω μὲν οὐ δέω τάδε παρτύρεντας·

Επίγραμμα 103Επεξεργασία

καὶ Σκυθίκαις ὐπαδησάμενος

Επίγραμμα 104Επεξεργασία

ἂπ πατέρων μάθος

Επίγραμμα 105AΕπεξεργασία

πατέρων ἄμμων

Επίγραμμα 105BΕπεξεργασία

ἀμμετέρων ἀχέων

Επίγραμμα 120Επεξεργασία

ἀγέρωχον

Επίγραμμα 121Επεξεργασία

ἄγωνος·

Επίγραμμα 123Επεξεργασία

ἀμάνδαλον

Επίγραμμα 124Επεξεργασία

Ἀρέως

Επίγραμμα 125Επεξεργασία

αὔϝολλαι·

Επίγραμμα 126Επεξεργασία

τῶνδεων

Επίγραμμα 127Επεξεργασία

ἔον

Επίγραμμα 129Επεξεργασία

ἐπιάλταν

Επίγραμμα 130Επεξεργασία

ἔρρεντι

Επίγραμμα 131Επεξεργασία

ἐσύνηκεν

Επίγραμμα 132Επεξεργασία

ὦ Εὐρυδάμαν

Επίγραμμα 133Επεξεργασία

θέσις

Επίγραμμα 134Επεξεργασία

κάλιον

Επίγραμμα 135Επεξεργασία

κατάρη

Επίγραμμα 136Επεξεργασία

Κήτειον

Επίγραμμα 137Επεξεργασία

Κῖκις

Επίγραμμα 138Επεξεργασία

κίνδυνι

Επίγραμμα 139Επεξεργασία

κότυλοι,

Επίγραμμα 140Επεξεργασία

κταίνω

Επίγραμμα 141Επεξεργασία

κύπρον

Επίγραμμα 142Επεξεργασία

μετρῆσαι

Επίγραμμα 143Επεξεργασία

αὖταρ ἐπεὶ χέρρεσσι νέον...

Επίγραμμα 144Επεξεργασία

Νήρῃ

Επίγραμμα 145Επεξεργασία

ὄϊδα

Επίγραμμα 146Επεξεργασία

παραβάλλεταί σε

Επίγραμμα 147Επεξεργασία

πεφύγγων

Επίγραμμα 149Επεξεργασία

ϝρᾶξις

Επίγραμμα 150Επεξεργασία

ϝιδομαλίδαν
ῥεθομαλίδας

Επίγραμμα 151Επεξεργασία

...δάκη τῶν σίκυων·

Επίγραμμα 152Επεξεργασία

τεμένηος

Επίγραμμα 154Επεξεργασία

τετράϝωσιν ἀήδονας

Επίγραμμα 155Επεξεργασία

τερέων

Επιπλέον αποσπάσματαΕπεξεργασία

Τα παρακάτω αποσπάσματα από το Lyra Graeca δεν ήταν παρόντα στο Poetae lyrici Graeci.

Edmonds 11Επεξεργασία

[...τέ]μενος λάχοισ[α]
[...κ]ορύφαν πόληος
[...]ν Ἀφρόδιτα
[...]

Edmonds 14Επεξεργασία

εἰς Διοσκούρους
[Δεῦτ᾽ Ὄλυμπον ἀστέρ]οπο[ν] λίποντε[ς]
[παῖδες ἴφθ]ιμοι Δίος ἠδὲ Λήδας
[ἰλλάῳ] θύμῳ προ[φά]νητε Κάστορ
καὶ Πολύδευκες,
οἲ κατ᾽ εὔρηαν χθόνα καὶ θάλασσαν
παῖσαν ἔρχ[εσθ᾽] ὠ[κυπό]δων ἐπ᾽ ἴππων,
ρῆα δ᾽ ἀνθρώ[ποις] θανάτω ρύεσθε
δακρυόεντος
εὐσδύ[γ]ων θρῴσκοντ[ες ὂν] ἄκρα νάων
[π]ήλοθεν λάμπροι προτό[νοισ᾽ ἴσο]ντες
ἀργαλέα δ᾽ ἐν νύκτι φ[άος φέ]ροντες
νᾶϊ μελαίνᾳ...

Edmonds 17Επεξεργασία

[Πάντροφ᾽] Ἄλι᾽, ὂς ποτάμων παρ᾽ ἄ[κταις]
[ἦλθες ἢ πὰρ] πορφυρίαν θάλασσαν
[ᾆ κλύδων ἐρ]ευγόμενος ζαλαίαν
[ᾄονα τ]ύ[πτε]ι·
[κἄνθα] πόλλαι παρθένικαι πέρ[εσταν]
[καὶ κά]λων μήρων ἀπάλαισι χέρ[σι]
[δέρμ]α θέλγονται τόθεν ὠς ἄλει[φαρ]
[ἤμιο]ν ὔδωρ
[κακχέοισαι...]

Edmonds 26Επεξεργασία

[...] εὖτέ με γῆρας τε[τόρη ἀλγάρεον, ἔνθ᾽ ἔμοι]
[μὴ γένοι]το λάθε[σθ]αι χ[ά]ρ[ιτος τῶν προτέρον φίλων.]

Edmonds 27Επεξεργασία

[Νῦν παί]δων ἀπάλων σ᾽ ὐμν[έομεν γᾶ τρόφ᾽, ὄσοι στίχι]
[τᾷ πρώ]τᾳ πολιάταν, ὄλιγον σφ[ῶν πεποήμμενοι]
[ἔξισαν·] τὸ γὰρ ἐμμόρμενον ὄρ[γον θέσαν ἄνδρεσι]
[μὴ ἄλλ]αισ᾽ ἄνδρεσι τοῖς γεινο[μένοις διανοιΐαις.]
[αἰ πάντ]α σόφος ἦ καὶ φρέσι πύκνα[ις ἴκελος θέω,]
[οὐδὲ κ᾽ ὢ]ς παρὰ μοῖραν Δίος οὐδὲ τρίχ᾽ [ἐτιλλόμαν,]
[ἄνδρες τ᾽] ὄντες ἄσαις μει[χνύμεθ᾽ ἀνδροπρέπεσιν βίον·]
[νέοισιν δ]ὲ φέρεσθαι βάθυ[ν ἐς πῶρον Ἀρηΐω]
[οὐκ ἔοικε κλόνω· οὖτοι δ᾽, ὄτ᾽ ἔπηλθεν δυσεπήβολος]
[στρότος τὰν πόλιν, οὐκ ἐξεφόβεντ᾽, ἀλλὰ σὺν ἔντεσι]...

Edmonds 68Επεξεργασία

[εἰς Δία]
...οὐ[κὶ προ]ταίρει·
π[όη ϝεκ]άβολον, πάτερ, ἀπ[λάνην τε]
κα[ρδία]ν κήνω, πάτερ, ἀ[λλὰ πάντας]
το[ίς κεν] ὠναίσχυντος ἐπ[ιπνέησι]
μ[ῖ]σος ἄλιτρον.

Edmonds 69Επεξεργασία

εἰς Δία
Ζεῦ πάτερ, Λύδοι μὲν ἐπ᾽ ἀ[λλοτέρραις]
συμφόραισι δισχελίοις στά[τηρας]
ἄμμ᾽ ἔδωκαν αἴ κε δυναίμεθ᾽ ἴρ[αν]
ἐς πόλιν ἔλθην,
οὐ πάθοντες οὐδάμα πω ᾽σλον οὖδεν
οὐδὲ γινώσκοντες· ὀ δ᾽ ὠς ἀλώπαξ
ποικιλόφρων εὐμάρεα προλέξαις
ἤλπετο λάσην
[μὴ ᾽κτελέσσαις τοῖσι ϝέοις πολίταις.]

Edmonds 70Επεξεργασία

...[τού]τῳ τάδ᾽ εἴπην· 'Ὀ δηὖτ[᾽ ἐταρηΐᾳ]
ἀείκει πεδέχων συμποσίων [κάκων]
βάσμος, φιλώνων πεδ᾽ ἀλεμ[ατωτάτων]
εὐωχήμενος αὔτοισιν ἐπά[κρισε.']
κῆνος δὲ γαώθεις Ἀτρεΐδα[ν γάμῳ]
δαπτέτω πόλιν ὠς καὶ πεδὰ Μυρσίλω,
θᾶς κ᾽ ἄμμε βόλλητ᾽ Ἄρευς ἐπιτεύχεας
τρόπην, ἐκ δὲ χόλω τῶδε λαθοιμεθα,
χαλάσσομεν δὲ τᾶς θυμοβόρω δύας
ἐμφύλω τε μάχας, τάν τις Ὀλυμπίων
ἐνῶρσε, δᾶμον μὲν εἰς ἀϝάταν ἄγων
Φιττάκῳ δὲ δίδοις κῦδος ἐπήρατον.

Edmonds 71Επεξεργασία

Φίλος μὲν ἦσθα κἀπ᾽ ἔριφον κάλην
καὶ χοῖρον· οὔτω τοῦτο νομίσδεται.

Edmonds 72Επεξεργασία

...[λά]βρως δὲ συσπέλλα[ις τὰ ϝὰ λ]αῖ ᾽ἄπαν
πίμπλεισιν ἀκράτω [δόμ᾽ ἐ]π᾽ ἀμέρᾳ
καὶ νύκτι, πλάφλασμ[οι τ᾽] ἔσαχθεν
ἔνθα νόμος θάμ᾽ ἔωθ[ε φ]ώνην.
κῆνος δὲ τούτων οὐκ ἐπελάθετο
ὤνηρ ἐπειδὴ πρῶτον ὀνέτροπε,
παίσαις γὰρ ὀννώρινε νύκτας,
τῶ δὲ πίθω πατάγεσκ᾽ ὀ πύθμην.
σὺ δὴ τεαύτας ἐκγεγόνων ἔχης
τὰν δόξαν οἴαν ἄνδρες ἐλεύθεροι
ἔσλων ἔοντες ἐκ τοκήων...

Edmonds 73Επεξεργασία

...πὰν φόρτιον δ᾽ ἔ[ρριψαν αὔτοις]
[δ᾽] ὄττι μάλιστα σάο[ισι] ναῦται·]
καὶ κύματι πλάγεισ[α βαρυκτύπῳ]
ὄμβρῳ μάχεσθαι χε[ίματι τ᾽ οὔκετι]
φαῖσ᾽ οὖδεν ἰμμέρρη[ν, ἔκοισα]
[δ᾽] ἔρματι τυπτομ[ένα κε δύννην.]
κήνα μὲν ἐν τούτ[ῳ ᾽στίν· ἔγω δέ κε]
τούτων λελάθων, ὦ φ[ίλοι αὔιται,]
σύν τ᾽ ὔμμι τέρπ[εσθαι θέλοιμι]
καὶ πεδὰ Βύκχιδος αὖθ[ι δαῖτος.]
τῶ δ᾽ ἄμμες ἐς τὰν ἂψ ἔρον ἄ[γρεμεν,]
αἰ καί τις ἄφ[ρων π]άντα τ[άραξέ ϝοι]
μείχνυντε[ς...;]

Edmonds 74Επεξεργασία

[εἰς Μυτιλήνην]
[οὐδ᾽ αὖ σφρί]γαις ᾆ πὰν [τέ]κνον [ἀκλέων]
[σφρίγαι] τοκήων ἐς φαΐκροις [δόμοις]
[στρώφασθ᾽] ἔδαπτέ σ᾽· ἐν [δ]᾽ ἀσ[ά]μ[οισ᾽]
[ὢν ἔτι ϝοί]κεος ἦσκ᾽ ὄνεκτον.
[ἀλλ᾽ ὠς] προτ᾽ ὔβριν καὶ μεγάθε[ι] π[όθ]εις
[δραίη] τά τ᾽ ἄνδρες δραῖσιν ἀτάσθαλοι,
[τούτω]ν κεν ἦσκ᾽ ὄνεκτον [οὖ]δε[ν·]
[νῦν δ᾽ ὄ]τα πόλλακις ἐσφάλημεν
[τύχαν ὀ]ν[ο]ρθώθημε[ν ἐπ᾽ ἀρχάαν·]
[αἰ γὰρ] μέμεικται τῷ [ὀξυτέρῳ τάδε]
[τὰ ϝάδε᾽, ἀ]λλά πᾳ τι δαί[μων]
[παῖσί μόρ᾽ ἐνν ἄγαθοισι χέρρον.]

Edmonds 75Επεξεργασία

...[κἄγω μὲν οὐ μέ]μναιμ᾽· ἔτι γὰρ πάϊς
[τρόφω ᾽πὶ γόνν]ῳ σμῖκρος ἐπίσδανον·
[πάτρος δ᾽ ἀκούω]ν οἶδα τίμ[α]ν
[τὰν ἔλαβεν παρὰ] Πενθίληος
[κῆνος πάροιθα·] νῦν δ᾽ ὂ πεδέτρ[οπε]
[τυραννέοντα τὸ]ν κακοπάτριδα
[Μελάγχροον καὖτος τ]υράννευ-
[ων ἔλαθ᾽ ἀμμετέρας πόληος.]

Edmonds 76Επεξεργασία

[...] ὀ δὲ πλάτυ
[ὔμμαις ὐπερστείχων] κεφάλαις μάτει,
[ὔμμες δὲ σίγατ᾽ ὦτε μύσται]
[τὸν κάλεσαν νέκυν εἰσίδο]ντες.
[ἀλλ᾽, ὦ πόλιται, θᾶς ἔτι τ]ὸ ξύλον
[κάπνον παρ᾽ ὔμμεσιν] προΐει μόνον,
[κασβέσσατ᾽ ὠς τάχιστα, μή πᾳ]
[λαμπρότερον τὸ φάος γένηται.]

Edmonds 77Επεξεργασία

Οὐ πάντ᾽ ἦς ἀπ[άτηλος]
οὐδ᾽ ἀσύννετος, ἄμμεσσι δ᾽ ᾀ[πομμόσαις]
βώμῳ Λατοΐδα τοῦτ᾽ ἐφυλάξα[ο]
μή τις τῶν κακοπατρίδαν
εἴσεται φανέρα τοῖσιν ἀπ᾽ ἀρχά[ω...]

Edmonds 120Επεξεργασία

...ὠς λόγος κάκων ἀ[πύφυιε ϝέργων]
Περράμῳ καὶ παῖσ[ι Τρόεσσιν ἄλμα]
ἐκ ϝέθεν πίκρον· π[ερὶ δ᾽ ἔλλατο φλόξ]
Ἴλιον ἴραν.
οὐ τεαύταν Αἰακίδ[αις πόθεννον]
πάντας ἐς γάμον μάκ[αρας καλέσσαις]
ἄγετ᾽ ἐκ Νήρηος ἔλων [μελάθρων]
πάρθενον ἄβραν
ἐς δόμον Χέρρωνος· ἔλ[υσε δ᾽ ἄγνᾳ]
ζῶμμα πάρθενῳ φιλό[τας ἀγαύω]
Πήλεος καὶ Νηρεΐδων ἀρίστ[ας,]
ἐς δ᾽ ἐνίαυτον
παῖδα γέννατ᾽ αἰμιθέων [κράτιστον]
ὄλβιον ξάνθαν ἐλάτη[ρα πώλων·]
οἰ δ᾽ ἀπώλοντ᾽ ἀμφ᾽ Ἐ[λένᾳ Τρόες τε]
καὶ πόλις αὔτων.

Edmonds 122Επεξεργασία

Τί ὦν ἔ[μμεν ἄρα] Μελάνιππ᾽, ἄμ᾽ ἔμοι; τί [δὲ]
διννάεντ᾽ ὄτα κ᾽ [εἰς] Ἀχέροντα μ᾽ ἔη[σι κᾶρ]
ζάβαι[ς ἀελίω κόθαρον φάος [ἐλπίσω]
ὄψεσθ᾽; ἀλλ᾽ ἄγι, μὴ μεγάλων ἐπ[ιβάλλεο.]
καὶ γὰρ Σίσυφος Αἰολίδαις βασίλευς [ἔφα]
ἄνδρων πλεῖστα νοησάμενος [θάνατον φύγην·]
ἀλλὰ καὶ πολύϊδρις ἔων ὐπὰ κᾶρι [δὶς]
[διν]νάεντ᾽ Ἀχέροντ᾽ ἐπέραισε· μ[όρεν δέ ϝοι]
[κάτ]ω μ[όχ]θον ἔχην Κρονίδαις βά[ρυν ἔξοχα]
[μέ]λαίνας χθόνος. ἀλλ᾽ ἄγι, μὴ μεγάλων ἐπ[ιβάλλεο.]
[ἄσ]σα βάσομεν αἴ ποτα κἄλλοτα ν[ῦν μάται.]
[ἀλλ᾽] ἦν ὄττινα τῶνδε πάθην τα[λασιφρόνως]
[πρόσηκ᾽· ὄττ᾽ ἄνε]μος βορίαις ἐπι[τέλλεται,]
[οὐ σόφων ὀνάγην σκάφος εὔρεαν εἰς ἄλα.]

Edmonds 128Επεξεργασία

Ἔπετον Κυπρογενήας παλάμαισιν
[δολομήδεσσι τύπεις·] ὄπποσέ κ[εν γὰρ]
[ἄλος ἢ γᾶς προφύγω, κῆσ]ε πόλω[ν με]
[κίχεν Ὦρος...]

Edmonds 134Επεξεργασία

[...]Βαβύλωνος ἴρας
[...]ν Ἀσκάλωνα

Edmonds 143Επεξεργασία

αἰ δὴ μὰν χέραδος μὴ εὖ βεβάωτ᾽ ἐργάσιμον λίθον
κίνης, καί κε ϝίσως τὰν κεφάλαν ἀργαλίαν ἔχοις.

Edmonds 153Επεξεργασία

ἔνδυς σισύρναν

Edmonds 154Επεξεργασία

ἀντὶ κάκω κύνος ὖν ἀπαίτεις·

Edmonds 155Επεξεργασία

φεύγων τέφραν εἰς ἀνθρακίαν πέτεν·

Edmonds 156Επεξεργασία

['...πᾷ χρῆ]ν ἀρύστηρ᾽ ἐσκέραμεν μέγαν;
[τί τόσσ]α μόχθης, τοῦτ᾽ ἔμεθεν σύνεις
[ὠς οὔ τι] μὴ τὤξαυος ἄλλως
[ἄμμαρ ἔ]μοι μεθύων ἀείσης;
[τί δὴ θα]λάσσας φειδόμεθ᾽, ὠς κάρον
[χειμω]νοείδην αἶθρον ἐπήμενοι;
[αἰ δ᾽ ἐνσ]τάθεντες ὠς τάχιστα
[τάν τε χ]άδαν καμάκων ἔλοντες
[ἂπ νᾶα] λύσαμεν, προτ᾽ ἐνώπια
[κέρα τρό]ποντες, καί κ᾽ ἰθαρώτεροι
[φυίημ]εν ἰλλάεντι θύμῳ
[κἄτε κ᾽ ἀ]μύστιδος ἔργον εἴη.'
[νώθην] δ᾽ ὀνάρταις χέρρα σύ μοι ἐμμάτων
['Ὀ παῖς,' ἔφαισ]θ᾽, 'ἔμῳ φ[ερέ]τω κάρᾳ[
[γνόφαλλον· οὐ γὰρ] εἰστίθησιν
[εἰς τὸ πλοιον μ᾽ ὄ]δε τᾷδ᾽ ἀοίδᾳ·
[οὔτοι σὺ τὸν νῶν,] ἄγρι᾽ ἄϋτά, μοι
[κίνης, ὄ γε βρύχων ἄτε πῦρ μέγα
[οὐ βρᾳτέραν ἔλαν] τίθησθα
[τάνδε φέρην, χαλεπωτέραν δέ.']