Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1892/Εορτολόγιον

Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1892
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Ἑορτολόγιον


ΕΠΟΧΑΙ

ΑΠΟ ΑΠΟ
κτίσεως κόσμου κατὰ τοὺς Ο′ 7400 εἰς Βυζάντιον ὑπὸ Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου 1562
 » »  κατὰ Λατίνους 5896
 » »  καθ’ Ἑβραίους 5652 κτίσεως Ἑνετίας 1471
τοῦ Κατακλυσμοῦ 5158 τῆς Μοναρχ. τῶν Γάλλων 1461
τῆς Πυργοποιΐας 4845 κτίσεως τῆς Ἁγ. Σοφίας ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ 1350
τῆς ἐν Μαραθῶνι μάχης 2382
τῆς ἐν Θερμοπύλαις μάχης 2372 Μωάμεθ κατ’ Ὀθωμανοὺς 1310
τῆς ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίας 2372 τοῦ αὐτοῦ καθ’ ἡμᾶς 1270
τῆς ἐν Πλαταιαῖς καὶ τῆς ἐν Μυκάλῃ μάχης 2372 τοῦ χωρισμοῦ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἐπὶ Λέοντος Θ′ Πάπα Ῥώμης καὶ Μιχαὴλ Κηρουλαρίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 0840
κτίσεως Ρώμης 2370
τοῦ Πελοποννησ. πολέμου 2323
τοῦ θανάτου τοῦ Περικλέους 2321
τῆς ἐν Ἀργινούσαις καταστροφῆς τοῦ Πελοποννησ. στόλου ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων 2298 τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνστ. ὑπὸ Λατίνων 0688
τῆς εὑρέσεως τῆς τυπογραφ. 0452
τῆς ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς καταστροφῆς τοῦ Ἀθηναϊκοῦ στόλου ὑπὸ τοῦ Λυσάνδρου 2298 τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ Μωάμεθ τοῦ Β′ τῷ 1453 κατὰ Μάϊον 0439
τῆς καταλύσεως τῶν 30 Τυράννων καὶ τῆς παλινορθώσεως τῆς Ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας ὑπὸ Θρασυβούλου 2246 τῆς ἀνακαλύψεως τοῦ Εὐέλπιδος ἀκρωτηρίου 0406
τῆς ἀνακαλύψ. τῆς Ἀμερ. 0400
τοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερ. 0310
τῆς ἀναβάσεως καὶ καταβάσεως τῶν Μυρίων 2299 τῆς συστάσεως τῶν Ὁμοσπόνδων Πολιτειῶν τῆς Βορείου Ἀμερικῆς 0105
τοῦ θανάτου τοῦ Σωκράτους 2291
τῆς ἐν Λεύκτροις μάχης καὶ τῆς τῶν Θηβαίων ἡγεμονίας 2264 τῆς Γαλλ. Ἐπαναστάσεως 0103
τῆς Ἑλληνικῆς » 0071
τῆς ἐν Μαντινείᾳ μάχης 2255 τῆς πτώσεως τῆς Ἑνετικῆς Δημοκρατίας 0095
τῆς ἐν Γρανικῷ μάχης 2226
τῆς ἐν Χαιρωνείᾳ μάχης 2230 τῆς κατασκευῆς ἀτμοπλ. 0077
κτίσεως Ἀλεξανδρείας 2224 Ὄθωνος Α′ Βασιλέως τῆς Ἑλλάδος 0059
θανάτου Ἀλεξάνδρου Μεγάλ. 2211
τῆς ἁλώσεως τῶν Ἀθηνῶν ὑπὸ Σύλλα 1978 Γεωργίου τοῦ Α′. βασιλέως τῶν Ἑλλήνων 0029
τῆς ἐν Φιλίπποις μάχης 1934 τῆς ἑνώσεως τῆς Ἑπτανήσου μετὰ τῆς Ἑλλάδος 0028
τῆς ἐν Ἀκτίῳ ναυμαχίας 1923
τῆς καταστροφῆς τῆς Ἰερουσαλὴμ ὑπὸ Τίτου 1822 τῆς ἀνιδρύσεως τῆς Γερμανικῆς Αὐτοκρατορίας 0021
τῆς μεταθέσεως τοῦ αὐτοκρατορικοῦ θρόνου ἐκ Ρώμης τῆς καταλήψεως τοῦ Βώλου ὑπὸ τοῦ Ἑλλην. Στρατοῦ 0010
Ἐκλείψεις τοῦ Ἔτους 1892.

Τῷ 1892 θὰ συμβῶσι δύο ἐκλείψεις τοῦ Ἡλίου καὶ δύο τῆς Σελήνης.

1] Ὁλικὴ ἔκλειψις του Ἡλίου τὴν 14 Ἀπριλίου, ἀόρατος ἐν Ἑλλάδι, ὁρατὴ εἰς τὸ νότιον μέρος τοῦ Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ καὶ τὰ δυτικὰ παράλια τῆς Ν. Ἀμερικῆς.

2] Μερικὴ ἔκλειψις τῆς Σελήνης τὴν 29 — 30 Ἀπριλίου ὁρατὴ εἰς τὴν δυτικὴν Αὐστραλίαν, τὴν δυτικὴν Ἀσίαν, τὴν Εὐρώπην, τὴν Ἀφρικήν, μέρος τῆς Ἀμερικῆς, τὸν Ἰνδικὸν καὶ Ἀτλαντικὸν Ὠκεανόν.

Αἱ φάσεις τῆς ἐκλείψεως εἶναι αἱ ἐξῆς:

Ἀρχὴ τῆς ἐκλείψεως τὴν 10,45′ μ. μ. τῆς 29ης μέσου χρόνου Ἀθηνῶν
μέσον 00,28′ π. μ. τῆς 30ῆς
τέλος 02,11′ π. μ. Ἀπριλ.

Κατὰ τὸ μέσον τῆς ἐκλείψεως θὰ ἦναι ἐσκοτισμένα τὰ 1 920 τῆς διαμέτρου τῆς Σελήνης.

3) Μερικὴ ἔκλειψις τοῦ Ἡλίου τὴν 8 Ὀκτωβρίου, ἀόρατος ἐν Ἑλλάδι, ὁρατὴ εἰς τὴν Β. Ἀμερικήν.

4) Ὁλικὴ ἔκλειψις τῆς Σελήνης τὴν 23 Ὀκτωβρίου, ὁρατὴ εἰς τὴν Αὐστραλίαν, Ἀσίαν, Εὐρώπην καὶ Ἀφρικὴν πλὴν τοῦ δυτικοῦ ταύτης μέρους.

Αἱ φάσεις τῆς ἐκλείψεως εἶναι αἱ ἑξῆς:

Ἀρχὴ τῆς ἐκλείψεως 3,44′ μ. μ. μέσου χρόνου Ἀθηνῶν
ἀρχὴ τῆς ὁλικῆς ἐκλείψεως 4,57′ μ. μ.
μέσον τῆς ἐκλείψεως 5,20′
τέλος τῆς ὁλικῆς ἐκλείψεως 5,42′
τέλος τῆς ἐκλείψεως 6,56′

Ἡ Σελήνη κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν θ’ ἀνατείλῃ ἐν Ἀθήναις εἰς τὰς 4 καὶ 54′, τοῦ ὁρίζοντος ὑποτιθεμένου ἀνοικτοῦ· ἑπομένως σχεδὸν κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ὁλικῆς ἐκλείψεως.

ΕΟΡΤΑΙ

Ἐθνική. — Ἡ Ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος Μαρτίου 25.

Θρησκευτικαὶ (καθ’ ἃς δὲν ἐργάζονται τὰ Δημόσια γραφεῖα):

1) Νέον ἔτος. — 2) Θεοφάνεια. — 3) Εὐαγγελισμός. — 4) Μεγάλη Παρασκευὴ καὶ Σάββατον. — 5) Κυριακὴ καὶ Δευτέρα τοῦ Πάσχα. — 6) Πεντηκοστή. — 7) Ἅγιος Γεώργιος. — 8) Ἀνάληψις. — 9) Ἅγ. Ἀπόστολοι. — 10) Κοίμησις τῆς Θεοτόκου. — 11) Ἅγ. Δημήτριος. — 12) Αἱ δύο ἡμέραι τῶν Χριστουγέννων.

Βασιλικαί. — Ἡ ἑορτὴ τοῦ ὀνόματος τοῦ Βασιλέως.ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1892
Ἰνδικτιῶνος ε′ — 5. Λατίνων Πάσχα, Ἀπριλίου ε′ — 5.
Ἡλίου κύκλοι η′ — 8. Τὸ Ἅγ. Πάσχα, Ἀπριλίου ε′ — 5.
Σελήνης κύκλοι θ′ — 9. Ἡ Ἀνάληψις, Μαΐου ιδ′ — 14.
Σελήνης Θεμέλιον ιβ′ — 12. Ἡ Πεντηκοστή, Μαΐου κδ′ — 24.
Κρεωφαγίας ἡμέραι μζ′ — 47. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, Μαΐου λα′ — 31.
Τὸ Τριῴδιον ἄρχεται Ἰαν. κς′ — 26.
Ἑωθινὸν ια′. Ἦχος πλ. δ′. Ἡ νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἡμέρ. κη′ — 28.
Αἱ Ἀπόκρεω, Φεβρουαρ. θ′ — 9.
Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῇ Δευτέρᾳ τῆς ς′ ἑβδομάδος. Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρᾳ Δευτέρᾳ.
Παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων ἡμέρᾳ Σάββατον.
Νομικὸν Φάσκα, Μαρτ. λά — 31.


ΩΡΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1892
Μέσου χρόνου Ἀθηνῶν
Τὸ Ἔαρ ἄρχεται τὴν 08]20 Μαρτίου ὥρ. 04, λ. 49′ π. μ.
Τὸ Θέρος » » 09]21 Ἰουνίου » 00, » 49′ »
Τὸ Φθινόπωρον » » 10]22 Σ]βρίου » 03, » 26′ μ. μ.
Ὁ Χειμὼν » » 09]21 Δ]βρίου » 09, » 48′ π. μ.

Ἰσημερίαι: 9 Μαρτίου καὶ 9 Σεπτεμβρίου.

Ἡλιοστάσια: Χειμερινὸν καὶ αὔξησις τῶν ἡμερῶν τῇ 9 Δεκεμβρίου, Ἐαρινὸν καὶ σμίκρυνσις τῶν ἡμερῶν τῇ 8 Ἰουνίου.

Σεληνοδρόμιον τοῦ ἔτους 1892
Ν. Π. Ν. Π.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ
14 02 Πέμ. Πανσέληνος 16 04 Σαβ. Τελευτ. 4ον
21 09 Πέμ. Τελευτ. 4ον 23 11 Σαβ. Νέα Σελήνη
28 16 Πεμ. Νέα Σελήνη 30 18 Σαβ. Πρῶτον 4ον
04 23 Πέμ. Πρῶτον 4ον 07 26 Κυρ. Πανσέληνος
11 30 Πέμ. Πανσέληνος
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
20 08 Σαβ. Τελευτ. 4ον 14 02 Κυρ. Τελευτ. 4ον
27 15 Σαβ. Νέα Σελήνη 21 09 Κυρ. Νέα Σελήνη
04 21 Παρ. Πρῶτον 4ον 29 17 Δευτ. Πρῶτον 4ον
05 24 Δευτ. Πανσέληνος
12 31 Δευτ. Τελευτ. 4ον
ΜΑΡΤΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
13 01 Κυρ. Πανσέληνος
20 08 Κυρ. Τελευτ. 4ον 20 08 Τρίτ. Νέα Σελήνη
27 15 Κυρ. Νέα Σελήνη 28 16 Τετ. Πρῶτον 4ον
03 22 Κυρ. Πρῶτον 4ον 05 23 Τετ. Πανσέληνος
11 30 Δευτ. Πανσέληνος 11 29 Τριτ. Τελευτ. 4ον
ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
19 07 Τρίτ. Τελευτ. 4ον 19 07 Τετ. Νέα Σελήνη
25 13 Δευτ. Νέα Σελήνη 27 15 Πεμ. Πρῶτον 4ον
02 20 Δευτ. Πρῶτον 4ον 03 22 Πέμ. Πανσέληνος
11 29 Τετ. Πανσέληνος 10 29 Πέμ. Τελευτ. 4ον
ΜΑΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
18 06 Τετ. Τελευτ. 4ον 18 06 Παρ. Νέα Σελήνη
25 13 Τετ. Νέα Σελήνη 26 14 Σαβ. Πρῶτον 4ον
01 20 Τριτ. Πρῶτον 4ον 03 21 Σαβ. Πανσέληνος
09 28 Πεμ. Πανσέληνος 10 28 Σαβ. Πρῶτον 4ον
ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
16 04 Πεμ. Τελευτ. 4ον 18 06 Κυρ. Νέα Σελήνη
23 11 Πέμ. Νέα Σελήνη 25 13 Κυρ. Πρῶτον 4ον
01 19 Παρ. Πρῶτον 4ον 01 20 Κυρ. Πανσέληνος
09 27 Σαβ. Πανσέληνος 09 28 Δευτ. Τελευτ. 4ον

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 14.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Ὑδροχόον.


Ν. Π.
13 01 Τε. Ἡ κατὰ σάρκα περιτομὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ μνήμη Βασιλείου τοῦ μεγ. Ἀργία.
14 02 Πε. Προεόρτια Θεοφανείων. Σιλβέστρου πάπα Ῥώμης.
15 03 Πα. Μαλαχίου τοῦ προφήτου καὶ Γορδίου μάρτυρος.
16 04 Σα. Ἡ σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων καὶ Θεοκτίστου ὁσ.
17 05 Κυ. Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ τῶν μαρ. καὶ Συγκλητικῆς τῆς ὁσίας. Παραμονὴ τῶν Θεοφανείων. Νηστεία.
18 06 Δε. Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια. Ἀργία.
19 07 Τρ. Ἡ Σύναξις τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἀργία καὶ ἰχθύος κατάλυσις.
20 08 Τε. Δομνίκης τῆς ὁσίας, Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου.
21 09 Πε. Πολυεύκτου μάρτυρος.
22 10 Πα. Γρηγορίου ἐπισ. Νύσσης, Δομετιανοῦ Μελιτινῆς.
23 11 Σα. Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.
24 12 Κυ. Τατιανῆς μάρτυρος.
25 13 Δε. Ἑρμύλου καὶ Στρατονίκου μαρτύρων.
26 14 Τρ. Τῶν ἐν Ραϊθῷ καὶ Σινᾶ ἀναιρεθέντων πατέρων.
27 15 Τε. Παύλου καὶ Θηβαίου καὶ Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου
28 16 Πε. Ἡ προσκύνησις τῆς τιμίας ἁλύσεως ἀποστ. Πέτρου.
29 17 Πα. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Ἀργία.
30 18 Σα. Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου ἀρχιεπισκ. Ἀλεξανδρείας.
31 19 Κυ. Μακαρίτου τοῦ Αἰγυπτίου καὶ Ἀρσενίου Κερκύρ.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
01 20 Δε. Εὐθυμίου τοῦ μεγάλου. Ἀργία.
02 21 Τρ. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ καὶ Νεοφύτου μαρτύρων.
03 22 Τε. Τιμοθέου τοῦ ἀποστ. καὶ Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου.
04 23 Πε. Κλήμεντος Ἀγκύρας καὶ Ἀγαθαγγέλου μαρτύρων.
05 24 Πα. Ξένης ὁσίας.
06 25 Σα. Γρηγορίου τοῦ Θεολ. ἐπισκόπου Κ]πόλεως. Ἀργ.
07 26 Κυ. Τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου. Ξενοφῶντος τοῦ ὁσίου καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
08 27 Δε. Ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
09 28 Τρ. Ἐφραῒμ ὁσίου τοῦ Σύρου.
10 29 Τε. Ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.
11 30 Πε. Τῶν τριῶν Ἰεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολ. καὶ Ἰωάννου Χρυσοστόμου. Ἀργ.
12 31 Πα. Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν θαυματουργῶν Ἀναργύρων.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 29. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 11 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 13.
Ὁ ἥλιος εἰς τοὺς Ἰχθῦς.


Ν. Π.
13 01 Σα. Προεόρτια Ὑπαπαντῆς. Τρύφωνος μάρτυρος.
14 02 Κυ. Τοῦ Ἀσώτου. Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀργία.
15 03 Δε. Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος.
16 04 Τρ. Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου.
17 05 Τε. Ἀγάπης μάρτυρος.
18 06 Πε. Βουκόλου τοῦ ὁσίου ἐπισκόπου Σμύρνης.
19 07 Πα. Παρθενίου καὶ Λουκᾶ τοῦ ὁσίου.
20 08 Σα. Ψυχοσάββατον. Θεοδώρου Στρατηλάτου καὶ Ζαχαρίου ὁσίου.
21 09 Κυ. Τῆς Ἀπόκρεω. Νικηφόρου μάρτυρος.
22 10 Δε. Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος. Ἀργία.
23 11 Τρ. Βλασίου ἱερομάρ. καὶ Θεοδώρας τῆς Αὐγούστης. Ἀργία.
24 12 Τε. Μελετίου ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας.
25 13 Πε. Μαρτινιανοῦ τοῦ ὁσίου.
26 14 Πα. Αὐξεντίου τοῦ ὁσίου.
27 15 Σα. Οἰκονόμου τοῦ ἀποστόλου.
28 16 Κυ. Τῆς Τυροφάγου. Παμφίλου μάρ. καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
29 17 Δε. Καθαρὰ Δευτέρα. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Θεοδώρου τοῦ Τύρωνος.
ΜΑΡΤΙΟΣ
01 18 Τρ. Λέοντος Πάπα Ρώμης.
02 19 Τε. Ἀρχίππου τοῦ ἀποστόλου.
03 20 Πε. Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης.
04 21 Πα. Τιμοθέου τοῦ ἐν Συμβόλ. καὶ Εὐσταθίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας.
06 22 Σα. Τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. Ἡ εὕρεσις τῶν λειψάνων τῶν ἐν Εὐγενίοις μαρτύρων.
06 23 Κυ. Τῆς Ὀρθοδοξίας. Πολυκάρπου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σμύρνης.
07 24 Δε. Ἡ α′. καὶ β′. εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου.
08 25 Τρ. Ταρασίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
09 26 Τε. Πορφυρίου ἐπισκόπου Γάζης.
10 27 Πε. Προκοπίου τοῦ δεκαπολίτου.
11 28 Πα. Βασιλείου τοῦ ὁμολογητοῦ
12 29 Σα. Κασσιανοῦ τοῦ Ῥωμαίου.

ΜΑΡΤΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 12 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 12
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Κριόν.


Ν. Π.
13 01 Κυ. Β′ τῶν Νηστειῶν. Εὐδοκίας τῆς ὁσιομάρτυρος.
14 02 Δε. Ἡσυχίου μάρτυρος.
15 03 Τρ. Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου μαρτύρων
16 04 Τε. Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ.
17 05 Πε. Κόνωνος μάρτυρος.
18 06 Πα. Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτύρων.
19 07 Σα. Καπίτωνος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ
20 08 Κυ. Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας.
21 09 Δε. Τῶν ἐν Σεβαστείᾳ 40 μαρτύρων. Ἀργία.
22 10 Τρ. Κοδράτου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
23 11 Τε. Σωφρονίου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.
24 12 Πε. Θεοφάνους τοῦ ὁμολογητοῦ.
25 13 Πα. Ἀνακομ. λειψ. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως.
26 14 Σα. Βενεδίκτου τοῦ ὁσίου.
27 15 Κυ. Δ′ Τῶν Νηστειῶν. Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 7 μαρτύρων.
28 16 Δε. Σαβίνου μάρτ. καὶ Χριστοδούλου.
29 17 Τρ. Ἀλεξίου τοῦ ὁσίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ.
30 18 Τε. Τοῦ Μεγάλου Κανόνος. Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.
31 19 Πε. Χρυσάνθου καὶ Δαρείας μαρτύρων.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
01 20 Πα. Τοῦ Ἀκαθίστου. Τῶν ἐν τῇ μονῇ τῶν Ἁγίου Σάββα μαρτύρων.
02 21 Σα. Ἰακώβου τοῦ ὁμολογητοῦ.
03 22 Κυ. Ε′. Τῶν Νηστειῶν. Βασιλείου ἱερομάρτυρος.
04 23 Δε. Νίκωνος ὁσιομάρτ. καὶ τῶν 199 μαθητῶν αὐτοῦ.
05 24 Τρ. Ζαχαρίου τοῦ ὁσίου.
06 25 Τε. Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου. Ἀργία.
07 26 Πε. Σύναξις τοῦ Ἁρχαγγέλου Γαβριήλ.
08 27 Πα. Ματρώνης τῆς ὁσίας.
09 28 Σα. Τοῦ Λαζάρου. Ἰλαρίωνος τοῦ νέου.
10 29 Κυ. Τῶν Βαΐων. Μάρκου ἐπισκ. Ἀρεθουσίων, Κυρίλλου διακόνου.
11 30 Δε. Ἰωάννου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος.
12 31 Τρ. Ὑπατίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Γαγγρῶν.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 13 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 11.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Ταῦρον.


Ν. Π.
13 01 Τε. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας.
14 02 Πε. Τίτου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ
15 03 Πα. Νικήτα τοῦ ὁσ. πατρὸς καὶ Ἰωσὴφ τοῦ ὑμνογράφου.
16 04 Σα. Γεωργίου τοῦ ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ.
17 05 Κυ. ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. Κλαυδίου, Θεοδώρου καὶ ἄλλων 5 μαρτύρων.
18 06 Δε. Εὐτυχίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
19 07 Τρ. Καλλιοπίου μάρτυρ. Γεωργίου ἐπισκ. Μιτυλήνης.
20 08 Τε. Ἠρωδίωνος, Ἀγάθου, Ῥούφου, Ἀσυγκρίτου, Φλέγοντος, Ἑρμοῦ τῶν Ἀποστόλων ἐκ τῶν 70.
21 09 Πε. Εὐτυχίου μάρτυρος.
22 10 Πα. Τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Τερεντίου Πομπηΐου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς.
23 11 Σα. Ἀντίπα ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Περγάμου.
24 12 Κυ. Τοῦ Θωμᾶ. Βασιλείου τοῦ ὁμολογητοῦ ἐπισκ. Παρίου.
25 13 Δε. Μαρτίνου τοῦ ὁμολ. Πάπα Ῥώμης.
26 14 Τρ. Ἀριστάρχου, Πούδη καὶ Τροφίμου ἐκ τῶν 70.
27 15 Τε. Κρήσκεντος μάρτυρος.
28 16 Πε. Ἀγάπης, Εἰρήνης καὶ Χιονίας των αὐταδέλφων.
29 17 Πα. Συμεὼν ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Περσίδι.
30 18 Σα. Ἰωάννου, μαθητοῦ Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου.
ΜΑΪΟΣ
01 19 Κυ. Τῶν Μυροφόρων, Παφνουτίου ἱερομάρτυρος.
02 20 Δε. Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Τριχινᾶ.
03 21 Τρ. Ἰανουαρίου ἱερομάρτ. καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
04 22 Τε. Θεοδώρου τοῦ Συκεώτου.
05 23 Πε. Γεωργίου μεγαλομάρ. τοῦ Τροπαιοφόρου. Ἀργία.
06 24 Πα. Ἐλισάβετ τῆς ὁσίας καὶ θαυματουργοῦ.
07 25 Σα. Μάρκου τοῦ Ἀποστόλου.
08 26 Κυ. Τοῦ Παραλύτου. Βασιλέως ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀμασίας.
09 27 Δε. Συμεὼν ἱερομάρτυρος.
10 28 Τρ. Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων.
11 29 Τε. Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου τῶν ἀποστόλων.
12 30 Πε. Ἰακώβου τοῦ ἀποστόλου ἀδελφοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

ΜΑΪΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 14 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 10.
Ὁ ἥλιος εἰς τοὺς Διδύμους.


Ν. Π.
13 01 Πα. Ἱερεμίου τοῦ προφήτου.
14 02 Σαα. Ἀνακομιδὴ λειψάνου Ἀθανασίου τοῦ μεγάλου.
15 03 Κυ. Τῆς Σαμαρείτιδος. Τιμοθέου καὶ Μαύρης μαρτ.
16 04 Δε. Πελαγίας μάρτυρος.
17 05 Τρ. Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος.
18 06 Τε. Ἰὼβ τοῦ δικαίου καὶ πολυάθλου.
19 07 Πε. Ἀνάμνησις τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Σταυροῦ ἐν Ἱερουσ. καὶ Ἀκακίου τοῦ Κορδάτου μ.
20 08 Πα. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ Εὐαγγελιστοῦ καὶ Ἀρσενίου τοῦ Μεγάλου. Ἀργία.
21 09 Σα. Ἡσαΐου τοῦ προφήτου καὶ Χριστοφόρου μάρτυρος.
22 10 Κυ. Τοῦ Τυφλοῦ. Σίμωνος Ἀποστόλου τοῦ Ζηλωτοῦ.
23 11 Δε. Μωκίου ἱερομάρτυρος.
24 12 Τρ. Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κύπρου καὶ Γερμανοῦ ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
25 13 Τε. Τῶν ἐν Νικαίᾳ 318 μαρτύρων. Γλυκερίας μαρτ.
26 14 Πε. Τῆς Αναλήψεως. Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ μάρτυρος.
27 15 Πα. Παχωμίου τοῦ μεγάλου καὶ Ἀχιλλίου ἀρχιεπ.
28 16 Σα. Θεοδώρου Ἡγιασμένου, μαθητοῦ ὁσίου Παχωμίου.
29 17 Κυ. Ἀνδρονίκου τοῦ ἀποστόλου καὶ Ἰουνίας.
30 18 Δε. Πέτρου, Διονυσίου καὶ τῶν σὺν αὐτῶν μαρτύρων.
31 19 Τρ. Πατρικίου ἱερομ. ἐπισ. Προύσης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
ΙΟΥΝΙΟΣ
01 20 Τε. Θαλλαλαίου μάρτυρος.
02 21 Πε. Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης μεγάλων βασιλέων καὶ ἰσαποστόλων. Ἀργια.
03 22 Πα. Βασιλίσκου μάρτυρος.
04 23 Σα. Τῶν κεκοιμημένων. Μιχαὴλ τοῦ ὁμολογητοῦ ἐπισ.
05 24 Κυ. Τῆς Πεντηκοστῆς. Συμεὼν τοῦ ἐν τῷ θαυμαστῷ ὄρει.
06 25 Δε. Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τρίτη εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου.
07 26 Τρ. Κάρπου τοῦ ἀποστόλου ἐκ τῶν 70.
08 27 Τε. Ἑλλαδίου ἱερομάρτυρος.
09 28 Πε. Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος.
10 29 Πα. Θεοδοσίας ἱερομάρτυρος.
11 30 Σα. Ἰσαακίου ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Δαλμάτων.
12 31 Κυ. Τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἑρμείου μάρτυρος.

ΙΟΥΝΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 15 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 9.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Καρκῖνον.


Ν. Π.
13 01 Δε. Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου.
14 02 Τρ. Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
15 03 Τε. Λουκιλλιανοῦ μάρτυρος.
16 04 Πε. Μητροφάνους ἀρχιεπισκόπ. Κωνσταντινουπόλεως.
17 05 Πα. Δωροθέου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Τύρου.
18 06 Σα. Ἱλαρίωνος τοῦ νέου ἡγουμένου Μονῆς Δαλμάτων.
19 07 Κυ. Θεοδότου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀγκύρας.
20 08 Δε. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψ. Θεοδώρου Στρατηλάτου.
21 09 Τρ. Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας.
22 10 Τε. Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀντωνίνης μαρτύρων.
23 11 Πε. Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα τῶν ἀποστόλων.
24 12 Πα. Ὀνουφρίου καὶ Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ.
25 13 Σα. Ἀκυλίνης μάρτυρος.
26 14 Κυ. Ἐλισσαίου προφήτου καὶ Μεθοδίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
27 15 Δε. Ἀμὼς τοῦ προφήτου.
28 16 Τρ. Τύχωνος ἐπισκ. Ἀμαθοῦντος.
29 17 Τε. Ἰσαύρου μάρτυρος, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ μαρτύρων.
30 18 Πε. Λεοντίου μάρτυρος.
ΙΟΥΛΙΟΣ
01 19 Πα. Ἰούδα τοῦ ἀποστόλου.
02 20 Σα. Μεθοδίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Πατάρων.
03 21 Κυ. Ἰουλιανοῦ μάρτυρος τοῦ Ταρσέως.
04 22 Δε. Εὐσεβίου ἱερομάρτυρος.
05 23 Τρ. Ἀγριππίνης μάρτυρος.
06 24 Τε. Τὰ γενέθλια τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἀργία.
07 25 Πε. Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος.
08 26 Πα. Δαβὶδ τοῦ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ.
09 27 Σα. Σαμψὼν ὁσίου τοῦ Ξενοδόχου.
10 28 Κυ. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων.
11 29 Δε. Πέτρου καὶ Παύλου τῶν κορυφαίων ἀποστόλων. Ἀργία καὶ ἰχθύος κατάλυσις.
12 30 Τρ. Ἡ σύναξις τῶν 12 Ἀποστόλων. Ἀργία.

ΙΟΥΛΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 14 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 10.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Λέοντα.


Ν. Π.
13 01 Τε. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων. Ἀργία
14 02 Πε. Ἡ ἐν Βλαχέρναις κατάθεσις τῆς ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου.
15 03 Πα. Ὑακίνθου μάρτυρος καὶ Ἀνατολίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
16 04 Σα. Ἀνδρέου Κρήτης τοῦ Ἱεροσολυμίτου.
17 05 Κυ. Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἄθῳ, Λαμπαδοῦ θαυματουρ.
18 06 Δε. Σισώη τοῦ μεγάλου.
19 07 Τρ. Θωμᾶ τοῦ ἐν Μαλεῷ, Κυριακῆς τῆς μεγαλομάρ.
20 08 Τε. Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.
21 09 Πε. Παγκρατίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ταυρομενίας.
22 10 Πα. Τῶν ἐν Νικοπόλει 45 μαρτύρων.
23 11 Σα. Εὐφημίας τῆς μεγαλομάρτυρος.
24 12 Κυ. Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων.
25 13 Δε. Ἡ Σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ καὶ Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου.
26 14 Τρ. Ἀκύλα τοῦ ἀποστόλου καὶ Ἰωσὴφ Θεσσαλονίκης.
27 15 Τε. Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης τῶν μαρτύρων.
28 16 Πε. Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος.
29 17 Πα. Μαρίνης τῆς μεγαλομάρτυρος.
30 18 Σα. Αἰμιλιανοῦ τοῦ μεγαλομάρτυρος.
31 19 Κυ. Μακρίνης ἀδελφῆς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ Δίου τῶν ὁσίων.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
01 20 Δε. Τοῦ προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου. Ἀργία.
02 21 Τρ. Συμεὼν τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ καὶ Ἰωάννου τοῦ συνασκητοῦ.
03 22 Τε. Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς τῆς Μυροφόρου.
04 23 Πε. Φωκᾶ ἱερομάρτυρος καὶ Ἰεζεκιὴλ τοῦ προφήτου.
05 24 Πα. Χριστίνης τῆς μεγαλομάρτυρος.
06 25 Σα. Ἡ κοίμησις τῆς ἁγ. Ἄννης μητρὸς τῆς Θεοτόκου.
07 26 Κυ. Ἐρμολάου ἱερομ. καὶ Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος.
08 27 Δε. Παντελεήμονος τοῦ Μεγάλου καὶ ἰαματικοῦ. Ἀργία.
09 28 Τρ. Προχόρου, Νικάνορος, Παρμενᾶ, ἀποστόλων.
10 29 Τε. Καλλινίκου καὶ Θεοδότης μαρτύρων.
11 30 Πε. Σύλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος ἐκ τῶν 70 ἀποστ.
12 31 Πα. Εὐδοκίου δικαίου καὶ προεόρτια τοῦ Τιμ. Σταυροῦ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 13 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 11.
Ὁ ἥλιος εἰς τὴν Παρθένον.


Ν. Π.
13 01 Σα. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου Σταυροῦ καὶ τῶν 7 παίδων τῶν Μακκαβαίων, Σολομονῆς καὶ Ἐλεαζάρου.
14 02 Κυ. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψ. Στεφάνου πρωτομάρτυρ.
15 03 Δε. Ἰσαακίου, Δαλμάτου καὶ Φαύστου τῶν ὁσίων.
16 04 Τρ. Τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἑπτὰ ἁγίων παίδων.
17 05 Τε. Εὐσυγνίου μάρτυρος.
18 06 Πε. Ἡ μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀργία καὶ ἰχθύος κατάλυσις.
19 07 Πα. Δομετίου ἱερομάρτυρος.
20 08 Σα. Αἰμιλιανοῦ τοῦ ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Κυζίκου.
21 09 Κυ. Ματθία τοῦ ἀποστόλου.
22 10 Δε. Λαυρεντίου μάρτυρος καὶ ἀρχιδιακόνου.
23 11 Τρ. Εὔπλου τοῦ διακόνου καὶ μάρτυρος.
24 12 Τε. Φωτίου καὶ Ἀνικήτου τῶν μαρτύρων.
25 13 Πε. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ καὶ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως.
26 14 Πα. Μιχαίου τοῦ προφήτου.
27 15 Σα. Ἡ κοίμησις τῆς Θεοτόκου. Ἀργία.
28 16 Κυ. Ἡ ἀνακομιδὴ τῆς εἰκόνος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ Διομήδους μάρτυρος.
29 17 Δε. Μύρωνος μάρτυρος.
30 18 Τρ. Φλώρου καὶ Λαύρου τῶν μαρτύρων.
31 19 Τε. Ἀνδρέου τοῦ Στρατηλάτου καὶ τῶν 2593 μαρτυρ.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
01 20 Πε. Σαμουὴλ τοῦ προφήτου.
02 21 Πα. Θαδδαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ Βάσσης μάρτυρος.
03 22 Σα. Ἀγαθονίκου μάρτυρος.
04 23 Κυ. Λούπου μάρτ. καὶ ἀπόδοσις τῆς ἑορτ. τῆς Θεοτόκ.
05 24 Δε. Εὐτυχοῦς ἱερομάρτ. μαθητοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολ.
06 25 Τρ. Ἡ ἐπάνοδος τοῦ λειψ. Βαρθολομαίου τοῦ ἀποστ.
07 26 Τε. Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας μαρτύρων.
08 27 Πε. Ποιμένος τοῦ ὁσίου.
09 28 Πα. Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος.
10 29 Σα. Ἡ ἀποτομὴ τῆς κεφ. Ἰωάννου Προδρ. Νηστεία.
11 30 Κυ. Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου καὶ Παύλου τοῦ νέου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
12 31 Δε. Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας ζώνης τῆς Θεοτόκου.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 12 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 12.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Ζυγόν.


Ν. Π.
13 01 Τρ. Ἡ σύναξις τῆς Θεοτόκου καὶ μνήμη Συμεὼν τοῦ Στυλίτου καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ.
14 02 Τε. Μάμαντος μάρτυρος καὶ Ἰωάννου Νηστευτοῦ.
15 03 Πε. Ἀνθίμου ἱερομάρτυρος καὶ Θεοκτίστου τοῦ ὁσίου.
16 04 Πα. Βαβύλα ἱερομάρτυρος καὶ Μωϋσέως τοῦ προφήτου.
17 05 Σα. Ζαχαρίου τοῦ προφήτου πατρὸς τοῦ Προδρόμου.
18 06 Κυ. Ἡ ἀνάμνησις τοῦ θαύματος Μιχαὴλ τοῦ ἀρχιστρατήγου.
19 07 Δε. Προεόρτια τῆς γεννήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ Σώζοντος μάρτυρος.
20 08 Τρ. Τὰ γενέθλια τῆς Θεοτόκου. Ἀργία καὶ ἰχθύος κατάλ.
21 09 Τε. Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, καὶ Σεβηριανοῦ τῶν μαρτ.
22 10 Πε. Μηνοδώρας, Μητροδώρας καὶ Νυμφοδώρας μαρτ.
23 11 Πα. Θεοδώρας τῆς ὁσίας.
24 12 Σα. Αὐτονόμου ἱερομάρτυρος, καὶ ἀπόδοσις τῶν γενεθλίων τῆς Θεοτόκου.
25 13 Κυ. Τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καὶ Κορνηλίου τοῦ ἐκατοντάρχου.
26 14 Δε. ὕψωσις τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Ἀργ. καὶ νηστεία.
27 15 Τρ. Νικήτα μάρτυρος.
28 16 Τε. Εὐφημίας τῆς μεγαλομάρτυρος.
29 17 Πε. Σοφίας μάρτυρος καὶ τῶν τριῶν αὐτῆς θυγατέρων.
30 18 Πα. Εὐμενίου τοῦ θαυματουργοῦ ἐπισκόπου Γορτύνης.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
01 19 Σα. Τροφίμου, Σαββατίου καὶ Δορυμέδοντος μαρτύρων.
02 20 Κυ. Εὐσταθίου μεγαλομάρτ. συμβίας καὶ τῶν δύο αὐτοῦ υἱῶν.
03 21 Δε. Κοδράτου τοῦ ἀποστόλου καὶ Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου.
04 22 Τρ. Φωκᾶ ἱερομάρτυρος.
05 23 Τε. Ἡ σύλληψις τοῦ προδρόμ. καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
06 24 Πε. Θέκλης τῆς πρωτομάρτυρος.
07 25 Πα. Εὐφροσύνης τῆς ὁσίας.
08 26 Σα. Ἡ μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἀργία.
09 27 Κυ. Καλλιστράτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 49 μαρτύρων.
10 28 Δε. Χαρίτωνος ὁμολογητοῦ καὶ Βαροὺχ τοῦ προφήτου.
11 29 Τρ. Κυριακοῦ τοῦ ἀναχωρητοῦ.
12 30 Τε. Γρηγορίου ἐπισκόπου Μεγάλης Ἀρμενίας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 11 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 13.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Σκορπίον.


Ν. Π.
13 01 Πε. Ἀνανίου τοῦ ἀποστόλου καὶ Ῥωμανοῦ μελῳδοῦ.
14 02 Πα. Κυπριανοῦ ἱερομάρτ. καὶ Ἰουστίνης τῆς παρθένου.
15 03 Σα. Διονυσίου ἱερομάρτυρος Ἀρειοπαγίτου.
16 04 Κυ. Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.
17 05 Δε. Χαριτίνης μάρτυρος.
18 06 Τρ. Θωμᾶ τοῦ Ἀποστόλου.
19 07 Τε. Σεργίου καὶ Βάκχου τῶν μαρτύρων.
20 08 Πε. Πελαγίας τῆς ὁσίας.
21 09 Πα. Ἰακώβου τοῦ ἀποστόλου καὶ Ἀνδρονίκου ὁσίου.
22 10 Σα. Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας τῶν ἀδελφῶν μαρτύρων.
23 11 Κυ. Φιλίππου ἀποστόλου καὶ Θεοφάνους τοῦ Γραπτοῦ.
24 12 Δε. Πρόβου, Ταράχου τῶν μαρτύρων.
25 13 Τρ. Κάρπου, Παπύλου, Ἀγαθοδώρου, Ἀγαθονίκης τῶν μαρτύρων.
26 14 Τε. Ναζαρίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων, καὶ Κοσμᾶ τοῦ ποιητοῦ.
27 15 Πε. Λουκιανοῦ μάρτυρος.
28 16 Πα. Λογγίνου τοῦ ἑκατοντάρχου μάρτυρος.
29 17 Σα. Ὠσηὲ τοῦ προφήτου καὶ Ἀνδρέου ὁσιομάρτυρος.
30 18 Κυ. Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.
31 19 Δε. Ἰωὴλ τοῦ προφήτου καὶ Οὐαρίου μάρτυρος.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
01 20 Τρ. Ἀρτεμίου μάρτυρος, Γερασίμου τοῦ ὁσίου καὶ τῆς ὁσίας Ματρώνης τῆς Χιοπολίτιδος.
02 21 Τε. Ἰλαρίωνος μεγάλου καὶ Σωκράτους πρεσβυτέρου.
03 22 Πε. Ἀβερκίου θαυματουργοῦ, τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων.
04 23 Πα. Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου καὶ ἀποστόλου.
05 24 Σα. Ἀρέθα μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
06 25 Κυ. Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου τῶν Νοταρίων.
07 26 Δε. Δημητρίου τοῦ μεγαλομάρτυρος. Ἀργία.
08 27 Τρ. Νέστορος μάρτυρος.
09 28 Τε. Τερεντίου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
10 29 Πε. Ἀναστασίας Ῥωμαίας τῆς ὁσιομάρτυρος.
11 30 Πα. Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας τῶν ἀδελφῶν μαρτύρων.
12 31 Σα. Στάχυος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἀποστόλων καὶ Ἐπιμάχου μάρτυρος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 14.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Τοξότην.


Ν. Π.
13 01 Κυ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν θαυματουρ. Ἀναργύρων.
14 02 Δε. Ἀκινδύνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
15 03 Τρ. Ἀκεψιμᾶ μάρτυρος, κατάθεσις τοῦ λειψάνου Γεωργίου τοῦ μεγαλομάρτυρος.
16 04 Τε. Ἰωαννίκου μεγαλομάρ. Νικάνδρου, Ἑρμαίου ἱερομ.
17 05 Πε. Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης τῶν μαρτύρων.
18 06 Πα. Παύλου τοῦ ὁμολογητοῦ ἀρχιεπισκ. Κων]πόλεως.
19 07 Σα. Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 μαρτ. Λαζάρου τοῦ θαυματουρ.
20 08 Κυ. Ἡ σύναξις Μιχαὴλ τοῦ Ἀρχιστρατήγου καὶ τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων. Ἀργία.
21 09 Δε. Ὀνησιφόρου, Πορφυρίου μαρτ. καὶ Ματρώνης ὁσίας.
22 10 Τρ. Ὀλυμπᾶ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Ὀρέστου μάρτυρος.
23 11 Τε. Μηνᾶ, Βίκτωρος καὶ Βικεντίου μαρτύρων.
24 12 Πε. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος καὶ Νείλου τοῦ ὁσίου.
25 13 Πα. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀρχιεπ. Κ]πόλεως. Ἀργ.
26 14 Σα. Φιλίππου τοῦ ἀποστόλου. Ἀργία καὶ ἰχθ. καταλ.
27 15 Κυ. Γουρία, Σαμωνᾶ καὶ Ἀβίδου τῶν μαρτύρων.
28 16 Δε. Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ.
29 17 Τρ. Γρηγορίου τοῦ θαυματουρ. ἐπισκ. Νεοκαισαρείας.
30 18 Τε. Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ τῶν μαρτύρων.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
01 19 Πε. Ἀβδιοῦ τοῦ προφήτου καὶ Βαρλαὰμ μάρτυρος.
02 20 Πα. Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου καὶ Πρόκλου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
03 21 Σα. Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἀργία.
04 22 Κυ. Φιλήμονος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἀποστόλων καὶ Κιλικίας μάρτυρος.
05 23 Δε. Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Ἀκραγαντίνων καὶ Ἀμφιλοχίου ἐπισκόπου Ἰκονίου.
06 24 Τρ. Κλήμεντος πάπα Ῥώμης καὶ Πέτρου Ἀλεξανδρείας.
07 25 Τε. Αἰκατερίνης μεγαλομ. καὶ Μερκουρίου μάρτ. Ἀργία.
08 26 Πε. Ἀλυπίου καὶ Νίκωνος τῶν ὁσίων, καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος.
09 27 Πα. Ἰακώβου Πέρσου μεγαλομάρτυρος.
10 28 Σα. Στεφάνου τοῦ νέου καὶ Εἰρηνάρχου μάρτυρος.
11 29 Κυ. Παραμόνου καὶ Φιλουμένου μαρτύρων.
12 30 Δε. Ἀνδρέου τοῦ πρωτοκλήτου. Ἀργία.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 9 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 11.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Αἰγόκερω.


Ν. Π.
13 01 Τρ. Ναοὺμ τοῦ προφήτου.
14 02 Τε. Ἀβακοὺμ τοῦ προφήτου.
15 03 Πε. Σοφονίου τοῦ προφήτου.
16 04 Πα. Βαρβάρας μεγαλομ. καὶ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.
17 05 Σα. Σάββα τοῦ θεοφόρου καὶ ἡγιασμένου. Ἀργία.
18 06 Κυ. Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀργία.
19 07 Δε. Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων.
20 08 Τρ. Παταπίου τοῦ ὁσίου.
21 09 Τε. Ἡ σύλληψις τῆς θεομήτορος Ἄννης. Ἀργία.
22 10 Πε. Μηνᾶ, Ἑρμογένους καὶ Εὐγράφου μαρτύρων.
23 11 Πα. Δανιὴλ τοῦ στυλίτου.
24 12 Σα. Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ. Ἀργία.
25 13 Κυ. Εὐστρατίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
26 14 Δε. Θύρσου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
27 15 Τρ. Ἐλευθερίου ἱερομάρτυρος.
28 16 Τε. Ἀγγαίου τοῦ προφήτου καὶ Μαρίνου μάρτυρος.
29 17 Πε. Δανιὴλ τοῦ προφήτου καὶ τῶν 3 παίδων, Διονυσίου ἀρχιεπισκ. Αἰγίνης, τοῦ ἐκ τῆς νήσου Ζακύνθου.
30 18 Πα. Σεβαστιανοῦ, Ζωῆς καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων.
31 19 Σα. Βονιφατίου μάρτυρος.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
01 20 Κυ. Προεόρτια τῶν Χριστουγέννων καὶ μνήμη Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.
02 21 Δε. Ἰουλιανῆς μάρτυρος.
03 22 Τρ. Ἀναστασίας μάρτυρος τῆς Φαρμακολυτρίας.
04 23 Τε. Τῶν ἐν Κρήτῃ 10 μαρτύρων.
05 24 Πε. Παραμονὴ Χριστουγέννων καὶ Εὐγενίας ὁσιομάρτ.
06 25 Πα. Ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀργία τριήμερος καὶ κατάλυσις εἰς πάντα μέχρι τῆς παραμονῆς τῶν Θεοφανείων.
07 26 Σα. Ἡ σύναξις τῆς Θεοτόκου καὶ Εὐθυμίου ἱερομάρτ.
08 27 Κυ. Στεφάνου ἀρχιδιακ. καὶ πρωτμ. Θεοδώρου Γραπτοῦ.
09 28 Δε. Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ δισμυρίων μαρτύρων.
10 29 Τρ. Τῶν ἐν Βηθλεὲμ ἀναιρεθέντων 14 χιλ. νηπίων.
11 30 Τε. Ἀνυσίας τῆς ὁσιομάρτυρος.
12 31 Πε. Μελάνης τῆς ὁσίας καὶ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.