Ανακρέοντος επιγράμματα

Επιγράμματα
Συγγραφέας:Επιγράμματα στην Παλατινή Ανθολογία

VII 226 ΑνακρέοντοςΕπεξεργασία

᾿Αβδήρων προθανόντα τὸν αἰνοβίην ᾿Αγάθωνα πᾶσ᾿ ἐπὶ πυρκαιῆς ἥδ᾿ ἐβόησε πόλις.
Οὔ τινα γὰρ τοιόνδε νέων ὁ φιλαίματος ῎Αρης ἠνάρισεν στυγερῆς ἐν στροφάλιγγι μάχης.


ΧΙ 47 ΑνακρέοντοςΕπεξεργασία

Ου μοι μέλει τα Γύγεω του Σαρδίων άνακτος
Ουθ’ αιρέει με χρυσός, ουκ αινέω τυράννους·
Εμοί μέλει μύροισι καταβρέχειν υπήνην·
Εμοί μέλει ρόδοισι καταστέφειν κάρηνα.
Το σήμερον μέλει μοι· Το δ’ αύριον τις οίδεν;


ΧIIΙ 4 ΑνακρέοντοςΕπεξεργασία

αλκίμων σ' ώ 'ριστοκλείδη πρώτον οικτίρω φίλων: ώλεσας δ' ήβην αμύνων πατρίδος δουληΐην.