Αθηναΐς/Α/8/Ανακοίνωση

< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 8
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 8
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Ἀνακοίνωση


Τὸ ἀνάγλυφον τοῦτο εὑρέθη ἐν ταῖς ἐνεργηθείσαις ἐν Ὁλυμπίᾳ ἀνασκαφαῖς ὑπὸ τῶν Γάλλων. Λυπούμεθα ὅτι οἱ Γάλλοι ἐζήλωσαν ποτε τὰς τῶν Ἄγγλων ἐπὶ τῆς ἀκροπόλεως διαρπαγάς· οὐχ’ ἧττον ἐπειδὴ πρόκειται περὶ ἔργου τέχνης ἑλληνικῆς, θέλομεν μεταφράσει ὅσα περὶ αὐτοῦ ἐν τινι ἐκθέσει πρὸς τὴν Ἀκαδημίαν τῶν ἐπιστημῶν ἀνέφερεν ὁ κ.


Ἀνάγλυφον ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ Ὀλυμπίου Διός.
Ἐν τῷ μουσείῳ τοῦ Λούβρου.

Ῥαούλ Ῥοσσὲτ τὴν 30ην Ἀπριλίου 1831. «Τοῦτο εἶναι, εἶπεν, ἀνάγλυφον καλλίστης τέχνης παριστῶν τὴν Ἀθηνᾶν καὶ οὐδεμίαν σχεδὸν ὑποστὰν φθοράν. Ἡ θεὰ κάθηται ἐπὶ βράχου στηριζομένη ἐπ’ αὐτοῦ διὰ τῆς ἀριστερᾶς, ἐνῷ ἡ δεξιὰ ἐξηπλωμένη ὑπὸ τὸ στῆθος ἐκράτει κλάδον, πιθανῶς ἐλαίας. Κατὰ τὰ φαινόμενα δὲ ὁ κλάδος οὗτος, ὃν ἐδείκνυεν εἴς τι πρὸ αὐτῆς πρόσωπον ὅπερ δὲν θὰ ἦτο ἄλλο ἢ ὁ Ἡρακλῆς, ἦτο κατασκευασμένον ἐκ χαλκοῦ· καὶ ὄντως εὑρέθη ἐπὶ τοῦ ἀρχαίου ἐδάφους φύλλον ἐλαίας ἐπίχρυσον ὅπερ θὰ ἀνῆκεν εἰς τὸν κλάδον τοῦτον· καὶ ἡ ἐκλογὴ ὁμοίου δένδρου ἀναφέρετο ἀναμφιβόλως εἰς τὴν ἀρχαίαν παράδοσιν περὶ ἧς ὁμιλεῖ ὁ Πίνδαρος καὶ ἥτις ἀπέδιδε τῷ Ἡρακλεῖ τὴν εἰς τὴν Ἑλλάδα εἰσαγωγὴν τῆς ἀγριελαίας, εἰς τιμὴν τῆς ὁποίας μετεχειρίζοντο κλάδον αὐτῆς διὰ τοὺς πρώτους τῶν Ὀλυμπιονικῶν στεφάνους».