Αθηναΐς/Α/7/Μαραθονομάχος

< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 7
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 7
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Μαραθονομάχος


ΜΑΡΑΘΟΝΟΜΑΧΟΣ

Ἐν τινι τῶν ἀπείρων τοῦ Μαραθῶνος τάφων παρὰ τῇ Βελανιδέζῃ ἀνεκαλύφθη τὸ κεχρωματισμένον τοῦτο ἀνάγλυφον διατηρούμενον μέχρι πρὸ μικροῦ ἐν τῷ Θησείῳ, καὶ μετακομισθὲν ἤδη εἰς τὸ νεόδμητον ἐθνικὸν ἀρχαιολογικὸν μουσεῖον. Παριστᾷ πολεμιστὴν σύγχρονων τῶν Μηδικῶν χρόνων.

Athenais A-7, p.53.jpg