Αθηναΐς/Α/10/Ο αυτοκράτωρ της Βρασιλίας - έκτασις της χώρας αυτού - πληθυσμός - εκπαίδευσις - ναυτική δύναμις

< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 10
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 10
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Ὁ αὐτοκράτωρ τῆς Βρασιλίας - ἔκτασις τῆς χώρας αὐτοῦ - πληθυσμὸς - ἐκπαίδευσις - ναυτικὴ δύναμις


Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΗΣ ΒΡΑΣΙΛΙΑΣ. — ΕΚΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΥΤΟΥ. — ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ. — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ.—ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ.

Ὁ Δὸν Πέτρος Β’., αὐτοκράτωρ τῆς Βρασιλίας ἀφικνεῖται μετά τινας ἡμέρας εἰς Ἀθήνας μετὰ μακρὰν περιοδείαν ἐν τε τῷ νέῳ καὶ παλαιῷ κόσμῳ. Βαθὺς ἐρευνητὴς τῶν ἀρχαίων καὶ νεωτέρων ἐθνῶν, ὁ σοφὸς αὐτοκράτωρ θὰ ἴδῃ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ πόλει τί ἡ ἀρχαιότης κατώρθωσε καὶ τί τὰ νεώτερα ἔθνη ἐπιτελοῦσιν διὰ τῆς ἐλευθερίας προικιζόμενα. Ἡ Ἀθηναῒς ὑποδέχεται ὅθεν αὐτόν ἐκ μέρους τῆς ἑλληνικῆς νεότητος εἰς τὰ μνημεῖα τῆς ἀρχαιότητος, εἰς τὰ νεώτερα ἐκπαιδευτικὰ καὶ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα, τέλος δὲ εἰς τὰς καρδίας σύμπαντος τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.


Ο ΔΟΝ ΠΕΤΡΟΣ Β’. ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΗΣ ΒΡΑΣΙΛΙΑΣ

Ὁ Δὸν Πέτρος, βασιλεύων ἐπὶ ἐπικρατείας ἐχούσης ἔκτασιν ἴσην σχεδὸν πρὸς τὴν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, ἐγεννήθη ἐν ἔτει 1825. Τῷ 1840 ἐν ἡλικίᾳ δεκατεσσάρων ἐτῶν ἐκηρύχθη ἐνήλικος ὑπὸ τοῦ ἔθνους, κατιδόντος τὰ ἔξοχα διανοητικὰ καὶ ἠθικὰ αὐτοῦ προτερήματα, ὅτε καὶ ἀνέλαβε τὰς ἡνίας τοῦ Κράτους, τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἀποχωρήσαντος τῆς διευθύνσεως τῶν κοινῶν. Τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1843 ἐνυμφεύθη τὴν Θηρεσίαν, θυγατέρα τοῦ τέως βασιλέως τῶν Δύο Σικελιῶν Φραγκίσκου Α΄. Ἐξ αὐτῆς ἀπέκτησε δύο θυγατέρας, τὴν πριγκίπισσαν Ἰσαβέλλαν γεννηθεῖσαν τῷ 1846, καὶ νυμφευθεῖσαν μετὰ τοῦ Κόμητος d’Eu, πρεσβυτέρου υἱοῦ τοῦ δουκός του Νεμοὺρ, καὶ τὴν Πριγγίπισσαν Λεοπολδίναν, γεννηθεῖσαν τῷ 1847, καὶ νυμφευθεῖσαν τῷ 1861, μετὰ τοῦ πρίγκηπος Αὐγούστου τοῦ Σὰξ Κοβούργου. Ὁ αὐτοκράτωρ εἶναι κατ’ εὐθεῖαν γραμμὴν ἔκγονος τοῦ Οἴκου τής Βραγάντσας, ἡ ἄρρην γραμμὴ τοῦ ὁποίου βασιλεύει ἐπί τῆς Πορτογαλλίας.

Ἡ ἀπέραντος χώρα, ἐφ’ ἧς τοσοῦτον ἐπαξίως ἡγεμονεύει σοφὸς ἄναξ, δὲν περιέχει πληθυσμὸν ἀνάλογον πρὸς τὴν ἔκτασιν αὐτῆς. Κατὰ τὴν τελευταίαν ἀπογραφὴν ὁ πληθυσμὸς τῆς Βρασιλίας ἀνέρχεται εἰς 9,930,478, ἐξ ὧν 8,419,677 ἐλεύθεροι καὶ 1,510,306 δοῦλοι, ἐπικρατοῦσα δὲ θρησκεία εἶναι ἡ ῥωμανοκαθολική.

Ὁ βαθμὸς τῆς διαδόσεως τῶν φώτων ἔχει ὡς ἐξῆς. Ἐκ τῶν ἀρρένων 1,012,097 δύνανται ν’ ἀναγινώσκωσιν, ἐκ δὲ τῶν θηλέων μόνον 550,987. Ὁ μαθητευόμενος εἰς τὰ σχολεῖα πληθυσμὸς ἀπὸ 6 μέχρι 15 ἐτῶν ἡλικίας ἀριθμεῖ 941,782 ἄρρενας, καὶ 960,672 θήλεα.

Ἡ Βρασιλία ἔχει καὶ ναυτικὴν δύναμιν οὐχὶ εὐκαταφρόνητον, ἀπαρτιζομένην ἐξ 63 πολεμικῶν πλοίων, ἐξ ὧν 11 θωρηκτὰ, δυνάμεως 6,657 ἵππων καὶ ὡπλισμένα διὰ 205 τηλεβόλων. Εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ στόλου τούτου ἐπασχολοῦνται 4,772 ἄνδρες. Ἐν τοῖς ναυπηγείοις τοῦ Ρίου Ἰανεΐρου κατασκευάζονται κατ’ ἔτος πολεμικὰ πλοῖα μετὰ πάντων τῶν ἐξαρτημάτων αὐτῶν.