Πληροφορίες χρήστη Babel
el-N Αυτός ο χρήστης έχει εγγενή κατανόηση Ελληνικών.
grc-3 Ὅδε ὁ χρώμενος ἀνωτέραν γνῶσιν τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ἔχει.
it-2 Questo utente può contribuire con un livello intermedio in italiano.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
la-1 Hic usor simplici lingua Latina conferre potest.
Χρήστες ανά γλώσσα

Πράγματ' ἄττα, ὧν ἐνδεεῖς εἰσέτι ἐσμέν, καὶ μὴν πρέποντα εἴπερ ἄλλῳ τινὶ τοῖς νοῦν ἔχουσι καὶ μέγιστα δυναμένοις τῶν ἀνθρώπων εἰδέναι:


«παιδεία δὲ τῶν ἐν ἡμῖν μόνον ἐστὶν ἀθάνατον καὶ θεῖον. καὶ δύο τὰ πάντων ἐστὶ κυριώτατα ἐν ἀνθρωπίνῃ φύσει, νοῦς καὶ λόγος.» (Πλουτάρχου Περὶ παίδων ἀγωγῆς 5e).

«Σωκράτης μὲν γάρ, λακτίσαντος αὐτὸν νεανίσκου θρασέος μάλα καὶ βδελυροῦ, τοὺς ἀμφ' αὑτὸν ὁρῶν ἀγανακτοῦντας καὶ σφαδᾴζοντας ὡς καὶ διώκειν αὐτὸν ἐθέλειν, "ἆρ'," ἔφησε, "καὶ εἴ μ' ὄνος ἐλάκτισεν, ἀντιλακτίσαι τοῦτον ἠξιώσατ' ἄν;"» (10c).

«ὕες βορβόρῳ μᾶλλον χαίρουσιν ἢ καθαρῷ ὕδατι». Ἡράκλειτος (Fr. 13), «κύνες γὰρ καταβαΰζουσιν ὧν ἂν μὴ γινώσκωσι» Ἡράκλειτος (Fr. 97)

«εἰ δ' ἀναγκαῖον εἴη ἀδικεῖν ἢ ἀδικεῖσθαι, ἑλοίμην ἂν μᾶλλον ἀδικεῖσθαι ἢ ἀδικεῖν.» Πλάτωνος Γοργίας (469c).

«οὐδὲ τὸ ἥττω εἶναι αὑτοῦ ἄλλο τι τοῦτ' ἐστὶν ἢ ἀμαθία, οὐδὲ κρείττω ἑαυτοῦ ἄλλο τι ἢ σοφία.» Πλάτωνος Πρωταγόρας (358c).

«Λιμὴν ἀτυχίας ἐστὶν ἀνθρώποις τέχνη.» Μένανδρος (430) καὶ «Ἰσχυρὸν ὄχλος ἐστίν, οὐκ ἔχει δὲ νοῦν» (372).«ὡς ἐγὼ οὐ νῦν πρῶτον ἀλλὰ καὶ ἀεὶ τοιοῦτος οἷος τῶν ἐμῶν μηδενὶ ἄλλῳ πείθεσθαι ἢ τῷ λόγῳ ὃς ἄν μοι λογιζομένῳ βέλτιστος φαίνηται.» Κρίτων Πλάτωνος (46b).