Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 323 Α, 4 Αυγούστου 1936


Royal Coat of Arms of Greece (blue cross).svg
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἐν Ἀθήναις τῇ 4 Αὐγούστου 1936 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Ἀριθμὸς φύλλου 323