Σκαραβαίοι και Τερρακότες
Συγγραφέας:
Τὰ φιλιά σου


Τα φιλιά σου εἶχαν τὴ λαύρα
καὶ τὴ φλόγα τὴν παλιά,
στὴ ματιά σου δὲν ξαναῦρα
ἄχ, τὴν πρώτη ἀγάπη πλιά.

Κ’ εἶπα μέσα μου: ἂς σβύσῃ
τῆς ἡμέρας σου τὸ φῶς
καὶ τὰ μάτια σου ἂς κλείσῃ
χάρος γρήγορος κρυφός·

Νὰ μὴ βλέπω τὴ ματιά σου
δίχως φλόγα καὶ ψυχρή,
γιατί, ἂν κλέφτω τὰ φιλιά σου,
ἂς σὲ ξέρω κἂν νεκρή.