Συγγραφέας:Ψευδο-Δωσίθεος

Συγγραφείς: Ψευδο-Δωσίθεος
(άνθισε περίπου το 280)
Ο λεγόμενος Ψευδο-Δωσίθεος συνέγραψε τα Ερμηνεύματα, τόσο στην ελληνική όσο και στη λατινική γλώσσα.