Σελίδα:ΦΕΚ Α 198 - 15.06.1926.pdf/1

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ἐν Ἀθήναις τῇ 15 Ἰουνίου 1926 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Ἀριθμὸς φύλλου 198
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νομοθετικὰ Διατάγματα

Περὶ συστάσεως Ἐπιτροπείας πρὸς καθορισμὸν τοῦ προσήκοντος κανονικοῦ συστήματος ἐν τῇ ὀργανώσει καὶ διοικήσει τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν.................................................................................................................................................................................................................................................... 1

Περὶ ἱδρύσεως Πανεπιστημίου ἐν Θεσσαλονίκῃ.................................................................................................................................................................................................................................................... 2

Περὶ ἀντικαταστάσεως τῆς πρώτης περιόδου τοῦ γ΄ ἐδαφ. τοῦ ἄρθρ. 17 τοῦ ἀπὸ 24 Ἀπριλίου 1926 Ν.Δ. «περὶ περιορισμοὺ καὶ καταργήσεως θέσεων ἐν τῇ μέσῃ καὶ δημοτ. ἐκπαιδεύσει.................................................................................................................................................................................................................................................... 3

Περὶ ἑρμηνείας τοῦ νόμου 2387 περὶ προστασίας τῆς πνευματικῆς ἰδιοκτησίας.................................................................................................................................................................................................................................................... 4

Περὶ παραχωρήσεως τοῦ δυνάμει τοῦ ἄρθρου 106 τοῦ ἀπὸ 3 Ὀκτωβρίου 1924 Διατάγματος «περὶ κωδικοποιήσεως τῶν αγροτικῶν νόμων» περιελθόντος εἰς τὴν κυριότητα τοῦ Δημοσίου ἑνὸς πέμπτου ἐξ ἀδιαιρέτου τῶν γαιῶν κλπ.................................................................................................................................................................................................................................................... 5

Περὶ τροποποιήσεως διατάξεων τοῦ Δασικοῦ Κώδικος.................................................................................................................................................................................................................................................... 6

Περὶ παρατάσεως ἰσχύος Νομ. Διατάγματος περὶ ἀνακλήσεως ἀπομακρυθέντων ἀξιωματικῶν, μονιμοποιήσεως ἐφέδρων κλπ.................................................................................................................................................................................................................................................... 7

Διατάγματα

Περὶ ἀποτέλσεως, ἰδίας ἐνορίας τοῦ χωρίου Νέα Μανωλὰς.................................................................................................................................................................................................................................................... 8

Περὶ ἐκδόσεως μεταλλικῶν κερμάτων τῶν δραχ, δύο καὶ μιᾶς καὶ λεπτῶν πεντήκοντα καὶ εἴκοσι, καθορισμοῦ τῶν κυρίων γνωρισμάτων αὐτῶν καὶ ἄρσεως ἐκ τῆς κυκλοφορίας τῶν χαρτίνων κερματικῶν γραμματίων τῆς μιᾶς δραχμῆς.................................................................................................................................................................................................................................................... 9

Περὶ τῶν λιμενικῶν φόρων Μπατσίου (Ἄνδρου).................................................................................................................................................................................................................................................... 10

Περὶ χορηγίας μηνιαίας πιστώσεως δραχ. 300 εἰς τὸ ἀνεξάρτητον συνεργεῖον κατασκευῆς ὁδῶν Ζακύνθου διὰ γραφικὴν ὕλην.................................................................................................................................................................................................................................................... 11

Περὶ συστάσεως ταχυδρομικοῦ γραφείου εἰς Σανατόριον Πάρνηθος.................................................................................................................................................................................................................................................... 12

Περὶ τῶν λιμενικῶν φόρων Γλώσσης.................................................................................................................................................................................................................................................... 13

Διόρθωσις ἡμαρτημένων

Διόρθωσις ἡμαρτημένων εἰς τὸ Ν. Διάταγμα «περὶ δικηγόρων».................................................................................................................................................................................................................................................... 14