Νομοθετικό Διάταγμα 12/15 Ιουνίου 1926, περί ερμηνείας του νόμου 2387

Νομοθετικό Διάταγμα 12/15 Ιουνίου 1926
Περὶ ἑρμηνείας τοῦ νόμου 2387 «περὶ προστασίας τῆς πνευματικῆς ἰδιοκτησίας»
ΦΕΚ Α΄ 198 - 15.06.1926


(4)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν·

Ἄρθρον μόνον.

Ἡ ἔννοια τῶν διατάξεων τοῦ νόμου 2387 τῆς 29 Ἰουλίου 1920 «περὶ προστασίας τῆς πνευματικῆς ἰδιοκτησίας» εἶναι ὅτι ἡ ἐκ τούτου προστασία περιλαμβάνει καὶ τὰ ἔργα τὰ δημοσιευμένα ἢ ἄλλως ὁπωσδήποτε παρηγμένα πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος αὐτοῦ.

Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος νομοθετικοῦ διατάγματος, ὑποβληθησομένου εἰς τὴν Βουλὴν ἄρχεται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς του ἐν τῇ Εφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 12 Ἰουνίου 1926.
Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρτίας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον
Ὁ Πρόεδρος
Θ. Πάγκαλος
Τὰ Μέλη
Λ. Ροῦφος, Γ. Σπυρίδωνος, Δ. Αἰγινήτης, Δ. Τανταλίδης, Α. Ταβουλάρης, Γ. Χαριτάκης, Ν. Μπότασης, Β. Μάλλιος.