Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/60

Αυτή η σελίδα έχει εγκριθεί.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ


Τύποι κυνηγῶν ἐν Ἀθήναις.

ΤΟ ΚΑΤΩ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Ἀγαθέ μοι κύριε Κ. Φ. Σκόκε,

Πρῶτον, ἀντιγράφω σᾶς αὐτόν, ἐπιστείλαντά μοι τὰ ἑπόμενα:

«Προτίθεμαι ἐπὶ τῷ προσεχεῖ νέῳ ἔτει 1886 νὰ δώσω κἄτι τι νέον εἰς τὸ ἑλληνικὸν δημόσιον, ἤτοι Γελοιογραφικὸν καὶ Σατυρικὸν Ἡμερολόγιον, ἐν ᾧ νὰ συγκεντρώσω τὰς λεπτοτέρας καὶ ἀττικωτέρας εὐφυΐας τῶν παρ' ἡμῖν δημοσιολόγων. Θὰ μοὶ ἀρνηθῆτε ἆρά γε τὴν συνδρομήν σας ... κτλ.»

Τὴν συνδρομήν μου, τό γε νῦν ἔχον, δὲν θὰ σᾶς ἀρνηθῶ, προθυμούμενος ἵνα προσθέσω κἀγὼ μεταξὺ τῶν λεπτοτέρων καὶ ἀττικωτέρων εὐφυϊῶν τὰ περαιτέρω, καὶ οὐδόλως συστελλόμενος μηδὲ φοβούμενος μὴ διὰ τὴν ἀξίωσιν ταύτην ἐξε-


60