Παλατινή Ανθολογία/XII/1 Στράτωνος

AP ΧII 1 ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα, καθὼς εἴρηκεν Ἄρατος
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, XII (βιβλίο 12ο, Μούσα Παιδική)
ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα, καθὼς εἴρηκεν Ἄρατος, Στράτωνος, Παλατινή Ανθολογία, Βιβλίο 12ο, επίγραμμα 1 (AP ΧII 1)


ΧII 1 Στράτωνος Επεξεργασία

ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα, καθὼς εἴρηκεν Ἄρατος: ὑμῖν δ᾽, ὦ Μοῦσαι, σήμερον οὐκ ἐνοχλῶ.
εἰ γὰρ ἐγὼ παῖδάς τε φιλῶ καὶ παισὶν ὁμιλῶ, τοῦτο τί πρὸς Μούσας τὰς Ἑλικωνιάδας;