Βιβλίο 3o Επιγράμματα εν Κυζίκω AP III
Παλατινή Ανθολογία
Παλατινή Ανθολογία, Βιβλίο 3o Κυζικηνά επιγράμματα (AP III) / Παλατινή Ανθολογία/III μετάφραση


Εν Κυζίκωι εις τον ναόν Απολλωνιάδος της μητρός Αττάλου και Ευμένους, Επιγράμματα, ά τα στυλοπινάκια εγέγραπτο, περιέχοντας αναγλύφους ιστορίας, ως υποτέτακται.