Η Βικιθήκη φιλοξενεί τα παρακάτω κείμενα με τον τίτλο Ο φιλάργυρος: