῾Ηράκλεια πατρίς
Συγγραφέας:
῾Ηράκλεια πατρίς, Αρχία


ΑρχίουΕπεξεργασία

῾Ηράκλεια πατρίς, Ζεῦξις δ' ὄνομ'· εἰ δέ τις ἀνδρῶν ἡμετέρης τέχνης πείρατά φησιν ἔχειν,
δείξας νικάτω ... δοκῶ δ' ἡμᾶς οὐχὶ τὰ δεύτερ' ἔχειν.