Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1889/Σύντομος ιστορία της μονομαχίας εν Ελλάδι

Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1889
Δημιουργός: Ανώνυμος
Σύντομος ἱστορία τῆς μονομαχίας ἐν Ἑλλάδι


ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΣΚΗΝΗ Α′. (ΟΛΙΓΟΝ ΣΟΒΑΡΑ)
Τὸ πρῶτον κροῦσμα

Ο ΕΙΣ. Θὰ μοῦ ἀποπλύνῃς τὴν ὕβριν μὲ τὸ αἷμά σου.
Ο ΕΤΕΡΟΣ. Περιμένω τοὺς μάρτυράς σου. Ὁ εἷς ἐκ τῶν δύο μας θὰ πέσῃ νεκρὸς αὔριον.


ΣΚΗΝΗ Β′. (ΟΛΙΓΟΝ ΤΡΑΓΙΚΗ).
Ἡ φρικτὴ ἀποστολὴ τῶν μαρτύρων

Ο Α′ ΜΑΡΤΥΣ. Μὲ τύπτει ἡ συνείδησις, βρὲ ἀδελφέ. Δὲν ἔπρεπε νὰ γίνῃ μέχρι θανάτου!
Ο Β′. ΜΑΡΤΥΣ. Ὅπως κατήντησαν τὰ πράγματα, ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει εἰς τὴν ζωήν!


ΣΚΗΝΗ Γ′. (ΟΛΙΓΟΝ ΚΩΜΙΚΟΤΡΑΓΙΚΗ).
Εἰς τὸ πεδίον τῆς τιμῆς

Ο Α′. ΜΑΡΤΥΣ. Τρέμω ὅλος! Τώρα θὰ ῥεύσῃ τὸ αἷμα ποταμηδόν.
Ο Β′. ΜΑΡΤΥΣ. Κι’ ἐγὼ φρικιῶ! Ἐκτὸς ἂν ἔχουν τὴν φρόνησιν νὰ τὸ βροντήσουν ’ς τὸν ἀέρα.


ΣΚΗΝΗ Δ′. (ΟΛΙΓΟΝ ΗΡΩΙΚΟΚΩΜΙΚΗ).
Τὸ συμπέρασμα.

Ο Α′. ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ. Ἄς φέξῃ! Ἀμὰν, ζεῦκι! Καλλίτερα ἐλεύθερη ζωὴ παρὰ θάνατος.
Ο Β′. ΜΟΝΟΜ. Ξεύρεις τί βλέπω; πῶς ἀντὶ νὰ χύσωμε τὸ αἷμά μας, ἐκάμαμε χύσι ’ςτὸ κρασί....