Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1889/Αλήθειαι

Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1889
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Ἀλήθειαι


ΑΛΗΘΕΙΑΙ

— Τοὺς ἀνθρώπους καθιστᾷ δυστυχεῖς ὄχι τόσον ἡ δυστυχία ὅσον ἡ δίψα τῆς εὐτυχίας.

— Δύο γυναῖκες εἶνε συμφιλιωμέναι ἐφ’ ὅσον διαφωνοῦν περὶ τῆς ἀξίας ἑνὸς ἀνδρός.

— Ὅταν ὁ ἀνὴρ δὲν νυμφεύεται, σημαίνει ὅτι δὲν θέλει· ὅταν ἡ γυνὴ δὲν ὑπανδρεύεται σημαίνει ὅτι δὲν δύναται.