Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1892/Μωσαϊκόν

Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1892
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Μωσαϊκόν


ΜΩΣΑΪΚΟΝ

Δίκαζε ἐχθροὺς καὶ ποτὲ φίλους, διότι ἐκ τῶν δύο ἐχθρῶν ἀποκτᾶς τὸν ἕνα φίλον, ἐνῶ ἐκ τῶν δύο φίλων ἀποκτᾶς τὸν ἕνα ἐχθρόν.

Εἷς ὁρισμὸς τοῦ ἔρωτος:

Ὁ ἔρως εἶνε μία ἀνόητος ἐπιθυμία τοῦ ἀνδρὸς νὰ προσφέρῃ ἰσοβίως τροφὴν καὶ κατοικίαν εἰς μίαν γυναῖκα.