Γράμματα (περιοδικό)/Τεύχος 2 (1911)/Λογοτεχνική κίνηση: Διπλή δήλωση

Λογοτεχνική κίνηση: Διπλὴ δήλωση
Συγγραφέας:
σελ. 61 από το τεύχος 2 (1911) του περιοδικού «Γράμματα». Δημοσιεύτηκε με υπογραφή γραμματα, αποδίδεται στον Δημητρό Ζαχαριάδη, έναν εκ των ιδρυτών του περιοδικού (βλ. Μαρία Ρώτα, Το Περιοδικό Γράμματα της Αλεξάνδρειας (1911-1919), διδακτορική διατριβή (ανέκδοτη), Αθήνα 1994.)ΔΙΠΛΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τὸ περιοδικό μας δὲν εἶνε, οὔτε συνέχεια κανενὸς προηγούμενου περιοδικοῦ, οὔτε ὄργανο κανενὸς συλλόγου.

Στὸ ἀνυπόγραφο πρόγραμμα ποὺ ἐδημοσιεύσαμε στὸ πρῶτο τεῦχος διατυπώνουμε καθαρὰ τὶς ἰδέες μας καὶ εἴμεθα μόνοι ὑπεύθυνοι γι’ αὐτές.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ