Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον του Έτους 1886/Περιπέτειαι Επαρχιώτου

Γελοιογραφικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1886
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Περιπέτειαι Ἐπαρχιώτου


ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΕΠΑΡΧΙΩΤΟΥ
ΔΡΑΜΑ ΚΩΜΙΚΟΤΡΑΓΙΚΟΝ
ΕΙΣ ΣΚΗΝΑΣ ΕΞ


ΠΡΟΣΩΠΑ
Ἀγαθόπουλος.—Εἷς λωποδύτης.—Εἷς ἀστυνομικὸς κλητήρ
ΣΚΗΝΗ Αʹ.—Ἀποθαυμασμὸς πρὸ τῆς Ἀκαδημίας.

ΣΚΗΝΗ Βʹ.—Ἐνώπιον τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου πλησίον τῆς Ἀστυνομίας.

ΣΚΗΝΗ Γʹ.—Ἀνατροπὴ τῶν ὅρων τῆς καταγγελίας.

ΣΚΗΝΗ Δʹ.—Ἔκδοσις καὶ ἐκτέλεσις αὐτοσχεδίου ἀποφάσεως.

ΣΚΗΝΗ Εʹ.—Εἰς τὸ ὑπόγειον τῆς Ἀστυνομίας.

ΣΚΗΝΗ Ϛʹ.—Ἡ διανομὴ τῶν λαφύρων.

Τέλος τοῦ δράματος.

(Ἕπονται 50,000 ὑπογραφαί)