Αθηναΐς/Α/8/Ο υπερωκεάνειος τηλεγραφικός κάλως

< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 8
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 8
Συγγραφέας:
Ὁ ὑπερωκεάνειος τηλεγραφικὸς κάλως


Ο ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΛΩΣ

Ὁ πρῶτος κάλως εἶχε κατατεθῆ κατὰ τὰ 1857 καὶ 1858· ἀλλ’ ἀφοῦ μετεβίβασε τριακόσια περίπου τηλεγραφήματα ἔπαυσε τοῦ νὰ ἐργάζηται. Τῷ 1863 οἰ μηχανικοὶ κατεσκεύασαν ἕτερον κάλω μήκους 3,400 χιλιομέτρων καὶ βάρους 4,500 τόνων ὅστις καὶ ἐπεβιβάσθη ἐπὶ τοῦ Μεγάλου Ἀνατολικοῦ. Ἀλλὰ καὶ αὕτη ἡ ἀπόπειρα ἐναυάγησε.

Εἰς ἀπόστασιν ἑξακοσίων τριάκοντα καὶ ὀκτὼ μιλίων ἀπὸ τῶν ἀκτῶν τῆς Ἰρλανδίας καὶ εἰς βάθος τριῶν χιλιάδων ὀκτακοσίων τριάκοντα ἓξ μέτρων παρήχθη ἡ ῥωγμὴ ἡ καταστρέψασα τὴν ἐπιχείρησιν.

Συνεδέθη καὶ κατεβυθίσθη ἐκ νέου ὁ κάλως· ἀλλὰ μετά τινας ἡμέρας διεσπάσθη πάλιν καὶ δὲν ὑπῆρξε κατορθωτὴ ἡ ἀνεύρεσις αὐτοῦ εἰς τὰ βάθη τοῦ Ὠκεανοῦ. Ἀλλ’ οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ἀποθαρρύνονται. Ὁ τολμηρὸς κ. Field ὁ πρωτουργὸς τῆς ἐπιχειρήσεως ὑπὲρ ἧς εἶχε ῥιψοκινδυνεύσει ἅπασαν τὴν περιουσίαν του προεκάλεσε νέαν συνεισφορὰν χρημάτων· ὁ ὑπὲρ τῆς ἐπιχειρήσεως ταύτης νέος κατάλογος συνδρομῶν ἐκαλύφθη ἀμέσως· καὶ ἕτερος κάλως ὑπὸ καλλιτέρους ὅρους κατεσκευάσθη. Τὸ σύνδεμα τῶν ἠλεκτρικῶν συρμάτων ἀπεμονώθη ἐντὸς περικαλύμματος ἐκ Γουτταπέρκης καὶ προεφυλάχθη διὰ στρωμνῆς πλεκτῶν ὑλῶν περιεχομένης ἐντὸς μεταλλίνης συναρτήσεως. Ὁ μέγας δὲ Ἀνατολικὸς ἀπέπλευσε πάλιν ἐξ Ἀγγλίας τὴν 13 Ἰουλίου 1866.

Ἡ ἐπεχείρησις προέβαινε καλῶς. Ἐν τούτοις δυσάρεστόν τι συνέβαινε. Πολλάκις ἀνελίσσοντες τὸν κάλω οἱ ἡλεκτρισταὶ παρητήρησαν ὅτι προσφάτως εἶχον ἐμπηχθῆ ἧλοι ἐν αὐτῷ ἐπὶ σκοπῷ τοῦ νὰ βλάψωσι τὸν πυρῆνα τοῦ κάλου. Τότε ὁ πλοίαρχος Ἄνδερσεν οἱ ἀξιωματικοὶ καὶ οἱ μηχανικοὶ τοῦ πλοίου συνελθόντες διεσκέφθησαν καὶ ἀκολούθως διεσάλπισαν ὅτι ἂν ὁ ἔνοχος συνελαμβάνετο ἐπὶ τοῦ πλοίου θὰ ἐῤῥίπτετο ἄνευ ἑτέρας δίκης εἰς τὴν θάλασσαν. Καὶ ἔκτοτε ἡ ἐγκληματικὴ ἀπόπειρα δὲν ἐπανελήφθη πλέον.

Τὴν 23ην ὁ μέγας Ἀνατολικὸς εὑρίσκετο εἰς ἀπόστασιν ὀκτακοσίων χιλιομέτρων μόνον ἀπὸ τῆς Νέας Γῆς, ὅτε καὶ τῷ ἐτηλεγράφησεν ἐξ Ἰρλανδίας τὴν εἴδησιν τῆς ἀνακωχῆς μεταξὺ Πρωσσίας καὶ Αὐστρίας μετὰ τὴν μάχην τῆς Σαδόβας. Τὴν 27ην κατεμέτρησεν ἐν μέσῳ ὁμιχλῶν τὸν λιμένα τοῦ Heart's Content. Ἡ ἐπιχείρησις εἶχεν εὐτυχῶς ἀπολήξει καὶ διὰ τοῦ πρώτου αὐτῆς τηλεγραφήματος ἡ Ἀμερικὴ ἀπηύθυνε πρὸς τὴν γηραιὰν Εὐρώπην τούς σοφοὺς ἀλλὰ σπανιώτατα ἐννοηθέντας αὐτοὺς λόγους: Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Ὁ ἠλεκτρικὸς οὗτος κάλως φαίνεται ἤδη εἰς τὰ βάθη του Ὠκεανοῦ κεκαλυμμένος ὑπὸ λειψάνων κογχυλῶν καὶ πλήθους λεπτοτρητοφόρων, κεκονιαμένος ἐντὸς πετρώδους ἐξοχῆς προστατευούσης αὐτὸν κατὰ τῶν διατρητικῶν μαλακίων. Ἀναμφιβόλως δὲ θέλει διαρκέσει ἐπ’ ἄπειρον καθότι παρετηρήθη ὅτι τὸ ἐκ γουτταπέρκης περικάλυμμά του βελτιοῦται ἐφ’ ὅσον μένει ἐντὸς τῶν θαλασσίων ὑδάτων. Ἄλλως τε ὁ κάλως οὐδέποτε βυθίζεται ἐπὶ τόσῳ καλῶς ἐκλελεγμένου ἐδάφους καὶ εἰς τηλικαῦτα βάθη τόσῳ ὥστε νὰ διαῤῥαγῇ.

Ιουλιοσ Βερν.