Supplementary fragments of Alcaeus of Mytilene

Supplementary Fragments
Συγγραφέας:


Transcribed from Supplementum Lyricum.

Επίγραμμα 1A Επεξεργασία

Source: BKT 5.2 p. 1-6 no. XII 1

[...]α̣υ κ̣αὶ δ[ι]α̣νοιϊα
[...]σ̣αι̣ χρόνον, ὦ πά[τερ?]
[...πάντα γὰ]ρ αὖτος Κ̣ρονίδα[ς ἄναξ]
[...ὄπ]παι κέ σ̣᾽ ἔλῃ τρ[όμος]
[...]ουτ᾽ οὖν̣ ἄλα πη[...]    5
[...]ταν δη[.]θ̣ ἐκατι̣[...]
[...ἄε]θ̣λον π[ο]λυδά[κρυον]
[...ἀρ]ί̣στηας [ἀ]πυκρ[...]
[...]ς μάκρον ἀπι[...]
[ἄνδρες γὰρ πόλι]ος πύργος Ἀρεύϊ[οι]    10
[...]ως κῆνος ἐβόλ[λετο]
[...] μοῖρα κ̣ατεσχ[...]
[...]ο̣ισημεν̣ ἐπε[...]
[...]ων Ζεὺς υ̣πελ̣[...]
[...]αυτω· τα τ̣[.]ς· ει[...]    15
[...]σες̣ φερε̣ γ̣ωλ̣[...]
[...]ε̣ϊ [.]αν[...]
[...]ν[...]

Επίγραμμα 1B Επεξεργασία

Source: Ibid.

[...]το δεησι̣[...]
[...]ς γὰρ τάδε σα̣[...]
[...].φος μακα[...]
[...π]άροιθεν βαρυδ̣[...]ν̣ωι
[...το]σσοῦτον ἐπεύ[χο]μαι    5
[...]ισθ᾽ ἀελίω φ[ά]ος
[...]ιγε Κλεανακ[τί]δαν
[...] ἠρχεανακτ̣[ί]δαν
[...]τον μελιάδ[εο]ς̣
[...Μυρσί]λ̣ος ὤλ[εσε]ν    10

Επίγραμμα 2 Επεξεργασία

Source: Ibid.

κυνειρ[...]
ἐρων̣ [...]
ἀρξαν[...]
φραδαι̣[...]
και κην[...]
αιδηρετ[...]
θάσσει· π[...]
πέλοντ᾽ α[...]
θνάτων[...]

Επίγραμμα 3 Επεξεργασία

Source: Ibid.

οὐδ[...]
ἐνευ̣[...]
ἀνο[...]
δοιε[...]
οὐτω̣[...]
ἀνδ[...]
ἀλκα[ιο...]
νυν[...]
οἰ τα[...]
ἀλλοι̣[...]
γ̣αντα[...]
νυν[...]
[.] ακ[...]

Επίγραμμα 4 Επεξεργασία

Source: BKT 5.2 p. 6-8 no. XII 2

[...]τε καὶ θάκ̣η̣
[...]ι̣ς̣ δόμοις
[...]α̣ν
[...]έκεσθαι
[...]νουδέ το̣ι̣    5
[...]ωμένω
[...]πει
[...]σῃς
[...]ν ἀρυ̣σ̣τ̣ῆρο̣ς̣ κέραμ⟨ο⟩ν μέγαν
[...] μόχθεις τοῦτ᾽ ἔμεθεν σύνεις    10
[...]μ̣ητω ᾽ξαυος ἄλλως·
[...] μοι μεθύων ἀείσῃς,
[...θα]λάσ̣σας φειδόμεθ᾽, ὠς χῆρον
[...]νοείδην αἶθρον ἐπήμενοι,
[...]τ̣άθεντες ὠς τάχιστα    15
[...]άδαν καμάκων ἔλοντες
[...]λ̣ύσαμεν, πρό τ᾽ ἐνώπια
[...]ποντες καί κ᾽ ἰθαρώτεροι
[...]ε̣ν ἰλλάεντι θύμωι
[...ἀ]μ̣ύστιδος ἔργον εἴη.    20
[...]τ᾽ ὀνάρταις χέρρας ὐμ ἐμμάτων
[...]τω κάραι
[...]εἰστ[ί]θησιν
[...]δ̣ε τᾶ̣ι̣δ̣᾽ ἀο̣ί̣δ̣αι
[...]α̣γρι̣α̣υτα μοι    25
[...]αττε πῦρ μέγα
[...]τίθησθα

Επίγραμμα 5 Επεξεργασία

Source: P. Oxy. 1233, frg. 1 col. 1

[...]β̣α̣[...]
[...]σ̣αις καὶ μελ̣[...]
[...]τον ἐλισσομ[...]
[...]στον μὲν [...]
[...π]άκτιδι μ[...]α̣ι    5
[...]ο̣ν̣ ὀνείδεσιν
[...]ις ἀπυκέκριται
[...]τ̣όν τιν᾽ ἐκα̣[σ]τέρω
[...κ]αταλά⟦μ̣⟧ψεται·
[...]ρπον ἐ[οίκ]οτες    10
[...σ]υ̣νθέμ[εν]οι λύαις
[...χρ]ήματα σ̣υλλέγη[ν]
[...]νον [δε]δοκημ[εν...]
[...]ακχε̣[...]νθίνω
[...]ν    15
[...]αρεσ[...]

Επίγραμμα 6 Επεξεργασία

Source: Ibid. col. 2, 1-7

[...]
ἐ[...]
τό̣αυτ̣[α ...]
οὐδέν[...]
ἔγω δ᾽ ἀ[...]
φέρην λ̣[...]
τὸ γὰρ ἀ[...]
θέοισι̣[ν ...]ι̣ν ὤς κ[ε] θέλω̣σ̣[ι]

Επίγραμμα 7 Επεξεργασία

Source: Ibid. col. 2, 8-20

Τί ὦν ἔ[λπεαι ...] Μελάνιππ᾽ ἄμ̣᾽ ἔμοι; τί̣[...]
ὄτα με[...] διννάεντ᾽ Ἀχέροντα μεγ̣[...]
ζάβαι[ς ἀ]ελίω κόθαρον φάος [ὔστερον]
ὄφεσθ᾽; ἀλλ᾽ ἄγι μὴ μεγάλων ἐπ̣[ιβάλλεο·]
καὶ γὰρ Σείσυφος Αἰολίδαις βασίλευς [ἔφα]    5
ἄνδρων πλεῖστα νοησάμενος [θάνατον φύγην·]
ἀλ̣[λ]ὰ καὶ πολύιδρις ἔων ὐπὰ κᾶρι [δὶς]
[διν]νά[ε]ντ᾽ Ἀχέροντ᾽ ἐπέραισε· μ[έγαν δέ οἰ]
[κάτ]ω μ[όχ]θ̣ον ἔχην Κρονίδαις βά̣[ρυν ὤρισε]
[με]λ̣αίν̣α̣ς χθόνος· ἀλλ᾽ ἄγι μὴ τά[δ᾽ ἐπέλπεο̣]    10
[κα]ταβάσομεν, αἴ ποτα κἄλλοτα ν̣[...]
[...]η̣ν ὄττινα τῶνδε πάθην τα[...]
[... ἄνε]μος βορίαις ἐπι[...]

Επίγραμμα 8 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 2 col. 2, 1-16

ὠς λόγος, κάκων ἀ̣[νέτηλ᾽ ἀπ᾽ ἔργων]
Περράμῳ καὶ παῖσ[ι τέλος φίλοισι]
ἐκ σέθεν πίκρον· π[ύρι δ᾽ αἰθάλωσας]
Ἴλιον ἴραν.
οὐ τεαύταν Αἰακίδ[αις πόθητον]    5
πάντας ἐς γάμον μάκ̣[αρας καλέσσαις]
ἄγετ᾽ ἐ̣κ Ν̣ή̣[ρ]η̣ος ἔλων [μελάθρων]
πάρθενον ἄβραν
ἐς δόμον Χέρρωνος· ἔλ[υσε δ᾽ ἄγνας]
ζῶ̣⟨μ⟩μ̣α παρθένω φιλό̣[τας ἀγαύω]    10
Πήλεος καὶ Νηρεΐδων ἀρίσ̣τ[ας,]
ἐς δ᾽ ἐνίαυτον
παῖδα γέννατ᾽ αἰμιθέω̣ν̣ [κράτιστον,]
ὄλβιον ξάνθαν ἐλάτη̣[ρα πώλων·]
οἲ δ᾽ ἀπώλοντ᾽ ἀμφ᾽ Ἐ̣[λέναι Φρύγες τε]    15
καὶ πόλις αὔτων

Επίγραμμα 9 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 3 col. 2, 17-23

νῶ μέν κ᾽ ἔννεκ᾽ ἐ[...]
Κ[α]ὶ̣ σὺν γεράνοισιν ἐ̣[...]
ἦλθον χλαῖναν ἔχω̣[ν ...]
τᾶ[ι Π]ρωταλίαι πίθει[ς]
τ[έο]υτ᾽ ὦδε δὲ μὴ π̣[...]
[...]ι̣ μηδὲ τ̣[...]
[...]λ̣α μέν[...]

Επίγραμμα 10 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 3, 1-7

[...] ο[...]
[...]. [...]
[...]ρ̣ [...] α̣[...]
[...αἴω]ν̣ι̣ κ̣άκῳ τ̣[ό]φ̣ρ[α...]
[...]άσ̣δων ἐκάλη Νά[ϊδα...]
[...]ἀλίαν· ἀ δὲ γόνων [Δίος ...]
[...] τῶ τέκεος μᾶνιν [...]

Επίγραμμα 11 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 3, 8-15

[...]λ̣ι̣ος ποτάμων παρ[...]
[... εἰς] πορφυρίαν θάλασσαν
[... ἐρ]ευγόμενος ζαλαίαν
[...]ι̣·
[ἔνθα] πόλλαι παρθένικαι πέ[...]
[κἀπά]λων μήρων ἀπάλαισι χέρ[σι̣]
[...]α· θέλγονται̣ τό̣[θ]ε̣ν ὠς ἄλει[φαρ]
[ἤπιο]ν ὔδωρ

Επίγραμμα 12 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 4

[Δεῦτ᾽ Ὄλυμπον ἀστέρ]οπο[ν] λίποντε[ς]
[παῖδες ἴφθ]ι̣μοι Δ[ίος] ἠδὲ Λ̣ή̣δας
[ἰλλάω]ι θύ[μ]ωι προ̣[φά]νητε Κάστορ
καὶ Πολύδε[υ]κες.
οἲ κατ᾽ εὔρηα[ν χθόνα] καὶ θάλασσαν    5
παῖσαν ἔρχε[σθ᾽] ὠ̣[κυπό]δων ἐπ᾽ ἴππων.
ῤῆα δ᾽ ἀνθρώ[ποις] θ̣α̣[ν]άτω ῤύεσθε
ζακρυόεντος
εὐέ̣δ[ρ]ω̣ν θρώισκοντ[ες ὂν] ἄκρα νάων
[τ]ήλοθεν, λάμ̣π̣ροι πρό̣το̣[ν᾽ ἀμφίβα]ντες·    10
ἀργαλέαι δ᾽ ἐν νύκτι φ[άος φέ]ρ̣οντες
νᾶϊ μ[ε]λ̣αίναι·

Επίγραμμα 13 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 5

[...]ε̣ρ̣ανδ[...]
[...]ων
[...π]έμπω̣[...]
[...]νγε[...]
[...]δευκες[...]
[...]παρποτ[...]
[...]τ̣οι μειχν̣[...]
[...τ]υ̣ράννοις[...]
[...] ποίας π[.]ο̣[...]
[...] α̣[.]ποντες λ̣[...]
[...]αν ἔλθετ̣ε̣[...]
[...]ν̣τες[...]

Επίγραμμα 14 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 8

[...πα]ρ̣φασ̣ι [...]
[...]έ̣μματα τ̣οῦ̣τ̣᾽ ἀ[...]
[...]ε̣ὖτέ με γῆρας τε[...]
[...]τὸ λάθε[σθ]αι̣ χ̣[.]ρ̣[...]
[...]δων ἀπάλων σ᾽ ὐμν̣[...]
[...]τ̣αι πολιάταν ὄλιγον σφ̣[...]
[...]τὸ γὰρ ἐμμόρμενον ὀρ̣[...]
[...]α̣ις ἄνδρεσι τοῖς γεινο[μένοισιν ...]
[καὶ πάντ]ᾳ σόφος ᾖ καὶ φρέσι πύκνα[ισι κεκάσμενος]
[...]ς παρὰ μοῖραν Δίος οὐδὲ τ̣ρίχ᾽ [...]
[...]όντες ἄσαις με[...]
[...] φέ̣ρ̣[ε]σ̣θ̣α̣[ι] β̣α̣θυ[...]

Επίγραμμα 15 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 10, 2-9

Δεῦρ[ο...]
ἄβας [...]
ἐξ αὔω[...]
πλέην[...]
αἰ δὲ κε[...]
εἰς ἴραν[...]
καὔω χ[...]
μενω[...]

Επίγραμμα 16 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 11

[...]α̣[.]ω̣μαν
[...]αν θάλασσαν
[...]ι̣ω φέρεσθαι
[...]κ̣ῶν φέροιτο
[...]α κατάγρει
[...] Βαβύλωνος ἴρας
[...]ω Ἀσκάλωνα
[...κρ]υόεντ᾽ ἐγέρρην·
[...]ν κατ᾽ ἄκρας·
[...]τε κἄσλον
[...εἰ]ς Ἀίδαο δῶμα
[...]λω νόησθαι
[... στ]εφανώματ᾽ ἄμμι
[...] ταῦτα πάντα
[...]ο̣[...] αὖτοι
[...]δεν

Επίγραμμα 17 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 12

[...]α̣ισ[...]
[...]α̣ δὲ θυμ[...]
[...] κίθαρις δ[...]
[...]
[...τέ]μενος λάχοισ[α]
[...ὀν κ]ορύφαν πόληος
[...]ν̣ Ἀφρόδιτα
[...]
[...]ν̣ γ̣υν̣[αικ]

Επίγραμμα 18 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 13

[...]δα̣[...]
[...]ντο λῶπο̣[ς ...]
[...]έτι γυῖα φ[...]
[...]τὸ λαῖφος [...]
[...]υνδίδηο[ς ...]
[...]ό̣μενος δ[...]
[...]π̣ωμο̣ν[...]
[...]ι̣· τὰ δ᾽ ἀλ̣[...]
[...]π[...]

Επίγραμμα 19 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 14

κἄννομον̣ [...]
ἐν μελάθρο[ισιν ...]
ποικίλαις κ[...]
[...]ν̣ο̣τεφα̣[...]

Επίγραμμα 20 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 32

κατ τᾶς πόλλα π[αθοίσας κεφάλας χεῦον ἔμοι μύρον]
καὶ κατ τῶ πολ[ίω στήθεος ...]
πωνόντων· κάκα[...]
ἔδοσαν· πεδὰ δ᾽ ἄλ̣λ̣ω̣[ν ...]
[ἀ]νθ[ρ]ώπων, ὀ δὲ̣ μὴ φ̣[...]
[.]η̣ν̣[...] φαῖσθ᾽ ἀπολ̣[...]

Επίγραμμα 21 Επεξεργασία

Source: P. Oxy. 1234 frg. 1, 1-6

[...] ε̣[...]
οὐ[δὲ κα]ταίρ̣ει
π[...ἐκ]άβολον πάτερα π̣[...]
κα̣[...]ν κήνω, πάτερ, ἀ[...]
το̣[...] ὠναίσχυντος̣ ἐ̣π̣[...]
μ[ῖ]σος ἄλιτρον

Επίγραμμα 22 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 1, 7-14

Ζεῦ πάτερ, Λύδοι μὲν ἐπα̣[...]
συμφόραισι δισχελίοις στά[τηρας]
ἄμμ᾽ ἔδωκαν, αἴ κε δυναίμεθ᾽ ἴρ̣[αν]
ἐς πόλιν ἔλθην
οὐ πάθοντες οὔδαμά πω ᾽σλον οὐ[δὲν]
οὐδὲ γινώσκοντες· ὂ δ᾽ ὠς ἀλώπα[ξ]
ποικ[ι]λόφρων εὐμάρεα προλέξα[ις]
ἤλπ[ε]το λάσην

Επίγραμμα 23 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 2 col. 1, 1-13

[...] χ̣[..] μ̣[...]
[...]τωι τάδ᾽ εἴπην, ὂ δ̣᾽ ὠ̣ρ̣[...]
ἀει̣[.]ει πεδέχων συμποσίων̣ [...]
βάσ̣μος· φιλ̣ώνων πεδ᾽ ἀλεμ[άτων ...]
εὐωχήμενος αὔτοισιν ἐπα[...]
χῆνος δὲ γαώθεις Ἀτρεΐδα[ν γάμωι]
δαπτέτω πόλιν ὠς καὶ πεδὰ Μυρσ[ίλ]ω̣,
ἆς κ᾽ ἄμμε βόλλητ᾽ Ἄρευς ἐπιτε̣ύχεα̣ς̣
τρόπην, ἐκ δὲ χόλω τῶδε λαθοίμ̣ε̣θ̣᾽ ἄ̣ν̣,
χαλάσσομεν δὲ τᾶς θυμοβόρω δύας
ἐμφύλω τε μάχας τάν τις Ὀλυμπί̣ω̣ν
ἔνω̣ρσε δᾶμον μὲν εἰς ἀυάταν ἄγω̣ν̣,
Φιττάκῳ δὲ δίδοις χῦδος ἐπήρ[ατ]ο̣ν̣

Επίγραμμα 24 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 1 col. 1, 14-15

Φίλος μὲν ἦσθα κἀπ᾽ ἔριφον κάλην
καὶ χοῖρον· οὔτω τοῦτο νομίσδεται

Επίγραμμα 25 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 2 col. 2

[...] λα[...]
[λά]β̣ρ̣ως δὲ συν̣σ̣τε̣ι̣ [...] ε̣ι̣απ̣α̣[...]
πίμπλεισιν ἀκράτι̣[σμον ἐ]π᾽ ἀμέραι̣,
καὶ νύκτι πλάφλ̣[α]σ̣[μοι σύ]ν̣αχθεν,
ἔνθα νόμος θαμ̣έω̣ς [ὀρί]ν̣ν̣ην.
κῆ̣νος δὲ τούτων οὐκ ἐπελάθετο
ὤν̣ηρ, ἐπειδὴ πρῶτον ὀνέτροπε·
παίσαις γὰρ ὀννώριν⟨ν⟩ε νύκτας·
τῶ δὲ πίθω πατάγεσκ᾽ ὀ πύθμην.
σὺ δὴ τε̣αύτας ἐκγεγόνων ἔχης
τὰν δόξαν οἴαν ἄνδρες ἐλεύθεροι
ἔσλων ἔοντες ἐκ τοκήων

Επίγραμμα 26 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 3

πᾶν̣ φόρτι[ο]ν̣ δ[...]
δ᾽ ὄττι μάλιστα σάο̣[...]
καὶ κύματι πλάγ̣ει̣σ̣[α βαρυκτύπῳ]
ὄμβρῳ μάχεσθαι χ̣ε̣[ίματί τ᾽ ἀγρίῳ]
φαῖσ᾽ οὐδὲν ἰμέρρη̣[ν, ἀφάντῳ]
δ᾽ ἔρματι τυπτομ[ένα ῤάγηναι]
κήνα μὲν ἐν τούτ̣[οισι κυλίνδεται·]
τούτων λελάθων, ὦ̣ φ̣[ίλε, βόλλομαι]
σύν τ᾽ ὔμμι τέρπ̣[εσθαι...]
καὶ πεδὰ Βύκχιδος αὖ̣θ̣[ις ...]
τῷ δ᾽ ἄμμες ἐς τὰν ἂψ ἔρον ἀ̣[...]
αἰ καί τις ἀφ̣[...] αντ̣α̣τ̣[...]
[.]είχνυντε[ς ...]

Επίγραμμα 27 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 4

[...]ι̣ πόλι̣ν̣ [...]
[...]νεννε̣[...]
[...]
[...]τ̣ερ̣[...]
[...]νι̣τ̣ω̣ ται̣[..] ν[...]
[...]γ̣αισαι̣ π̣α[...]κ̣ν̣[...]
[...]ή̣ων ἐσφ[..] κ̣ρο̣[...]
[...] ε̣λ̣[.]πτεσ̣εν[.]α̣σ̣[...]
[...]κεος ἦσκ᾽ ὄνεκτον̣.
[...] ποτ᾽ ὔβριν καὶ μέγα θε[.]π̣[..]ε̣ι̣[.]
[...] τ̣ατ᾽ ἄνδρες δραῖσιν ἀτά̣σ̣θ̣αλ̣[α]
[τούτω]ν κεν ἦσκ᾽ ὄνεκτον [οὐ]δέ[ν,]
[καί πο]τ̣α πόλλακις ἐ[σ]φάλη̣[με]ν·
[αὖθις δ᾽ ὀ]ν[ω]ρθώθημε[ν ...]
[...]μ̣έμ̣ι̣κται τω̣[...]
[... ἀ]λλὰ πᾶι τι δαι̣[...]

Επίγραμμα 28 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 6

[...] άλ[...]
[...]δ̣ων εὐρε̣[...]
[...]τείν[.] π̣ρο̣[δ]ε̣δ̣ίχμενον·
[... ἀμβρ]ότοντας [α]ἶσχος̣
[...]ρεσθ᾽ ἀνάγκα
[...μέ]μναιμ᾽, ἔτι γὰρ πάις
[...]ω̣ σμῖκρ[ο]ς ἐπίσδανον·
[...]ν οἶδα τιμ[...]
[...] Πενθίληο̣[ς]
[...] ν̣ῦν δ᾽ ὂ πεδέ̣τ̣ρ[οπε]
[... τὸ]ν κακοπάτριδ[α]
[... τ]υραννεύ-
[οντα ...]

Επίγραμμα 29 Επεξεργασία

Source: P. Oxy. 1360 frg. 1, 1-8

[.]υ̣[...]
ὠς πάρα̣[...]
ἀλλὰ π[...]
τῶ πο[...]
πόλλα [.]ε̣[...]
ὠς ἐθέλ̣[...]
[ὄ]ττι τῶν̣[...]
ἀ πόλις ἄμμ̣α[...]

Επίγραμμα 30 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 1, 9-13

Οὐ πάντ᾽ ἦς ἄπ̣[...?]
οὐδ᾽ ἀσύννετ[ο]ς̣ ἄ̣μ̣οισ̣ι̣ δ̣[ὲ ...?]
βώμω Λατο[ΐδ]α̣ τοῦτ᾽ ἐφυλάξα̣[ο?],
μή τις τῶν κ[α]κοπατρίδαν
εἴσεται, φάνερα̣ι̣ τ[οῖ]σιν ἄπαρχαι̣ [...?]

Επίγραμμα 31 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 2

[...]την
[... τ]ὸ δὲ πλάτυ
[...] κεφάλας, μάτει.
[ὔμμες δὲ σίγατ᾽ ὤστε μύσται,]
[οὔδαμα ... ἀντίβα]ντες
[ἀλλ᾽, ὦ ... ἆς ἔτι τ]ὸ ξύλον
[νῦν ἄμμι τὸν κάπνον] προΐει μόνον
[τὸ πῦρ κατάσβητ᾽ ὠς τάχιστα,]
[μή ποτα λαμπρότερον γένηται]

Επίγραμμα 32 Επεξεργασία

Source: Ibid. frg. 4 col. 2, 2-8

μα[...]
ὀ̣ννο̣[...]
καὶ τ[...]
ἀνδ[...]
δαιμ[...]
αὔτω[...]
ὠς το[...]

Επίγραμμα 33 Επεξεργασία

Source: apud Sch.Gen.Il.21.319

οἴδημ᾽ε ἂν χέραδος, μὴ βεβάως ἐργάσιμον λίθον,
κίνεις καί κεν ἴσως τὰν κεφάλαν ἀργαλέαν ἔχοι

Επίγραμμα 34 Επεξεργασία

Source: P. Oxy. 221 col. 11, 6ff

στενώθ̣[εις] Ξάνθω ῥ[όος] εἰς θάλασσαν ἴκανε