Χρυσή Βροχή
Συγγραφέας:


Ἂν εἶχον, φίλη, τὴν χρυσῆν σου κόμην,
Θέλεις νὰ σ' εἴπω τί ἐφανταζόμην;
− Τί; − Ὡς ὁ Ζεὺς ἐπάνω σου χρυσῆ
      Εὐθὺς θὰ ἔπιπτον βροχή.
Ἐγέλασεν ἡ φίλη ἡ χρυσῆ
Καὶ μ' εἶπεν − "Ἡ Δανάη γίνου σύ." −
       Κι' ἐξετελέσθη ἡ εὐχή!…