Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Τεύχος δεύτερο, αριθμός φύλλου 1640. 30 Απριλίου 2020


16809
Coat of arms of Greece.svg
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 30 Απριλίου 2020
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1640 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27805

ΕΘΝΙΚΟ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02016403004200002*