Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Τεύχος δεύτερο, αριθμός φύλλου 1632. 30 Απριλίου 2020


16783
Coat of arms of Greece.svg
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 30 Απριλίου 2020
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1632 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2500/1/16-γ