Της ημέρας
Συγγραφέας:
Οκτώβριος 1883.


Διαδηλώσεις φοβεραὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα ὅλην,
εἰς τὸν λαὸν οἱ ρήτορες μιλοῦν μὲ μαῦρα ροῦχα,
καὶ μόνον εἰς τῶν Ἀθηνῶν τὴν ἠρεμοῦσαν πόλιν
καμμία δὲν ἀκούεται ζητωκραυγὴ καὶ γιοῦχα.
Μετὰ τὴν διαδήλωσιν ἐμπρὸς τῶν βασιλέων
ἡσύχασαν τὰ πνεύματα τῆς πρωτευούσης πλέον.

Κι' ἂν θυμωμένο βλέπετε κανένα συμπολίτη
νὰ κάνῃ μόνος σχήματα μὲ χέρια καὶ ποδάρια,
θὰ πῇ πὼς κἄπου ἔσπασε ἡ ἀτυχὴς του μύτη,
γιατὶ προχθὲς δὲν ἄναβαν τῶν δρόμων τὰ φανάρια·
καὶ ἂν ἰδῆτε τρέχοντα κανένα εἰς τὸν δρόμον,
τὸν κυνηγοῦν εἰσπράκτορες μετὰ ὑπαστυνόμων.