Συνιστάται ο περιορισμός των οικονομικών παροχών

Συνιστᾶται ὁ περιορισμὸς τῶν οἰκονομικῶν παροχῶν.


Περίοδος Βα
Ἀριθ. 3500

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβ. Βουλευτικὸν Σῶμα

Τὸ Ἐκτελεστικὸν Σῶμα παρατηρεῖ ὅτι τὸ Σεβ. Βουλευτικὸν συνεχῶς γνωμοδοτεῖ διὰ νὰ ἐξοικονομῶνται διάφοροι πατριῶται. Ἂνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἐδούλευσαν καὶ δουλεύουν τὴν πατρίδα εἰλικρινῶς δὲν εἶναι ἀμφιβολία ὅτι πρέπει νὰ ἀπολαμβάνωσι κάθε περίθαλψιν΄ ἀλλ᾽ ὁ πόρος μὲ τὸν ὁποῖον πρόκειται νὰ ἀπαντήσῃ τὸ Ἐκτελεστικὸν Σῶμα τόσας καὶ τόσας γενικὰς ἀνάγκας εἶναι γνωστὸς καὶ ὅτι δὲν εἶναι καιρὸς νὰ περιθάλπωνται ἰδιαιτέρως ὁ ἕνας καὶ ὁ ἄλλος. Ὅθεν τὸ Σεβ. Βουλευτικὸν παρακαλεῖται νὰ ἐξοικονομῇ εἰς τὸ ἑξῆς παρομοίας ἀπαιτήσεις ἀλλεοτρόπως, ὥστε νὰ μὴ καταναγκάζεται τὸ Ἐκτελεστικὸν ἢ νὰ δυσαρεστῇ ἢ νὰ εὐχαριστῇ τοὺς ἐφωδιασμένους μὲ προβουλεύματα τοῦ Σεβ. Βουλευτικοῦ πατριώτας, καθότι ἐπίσης καὶ τὸ ἓν καὶ τὸ ἄλλο εἶναι ἀσύμφορον.


Τῇ 5 Αὐγούστου 1824, ἐν Ναυπλίῳ

Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσ. Γεν. Γραμματεὺς.
Π. Γ. Ρόδιος.

(Σφραγὶς)

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Προβούλευμα τοῦ Ἐκτελ. ὑπ᾽ ἀριθ. 3500. Ἀνεγνώσθη τῇ 5 Αὐγούστου.