Συμφωνία της Βάρκιζας/Πρακτικόν Συμφωνίας

Συμφωνία της Βάρκιζας
Πρακτικόν Συμφωνίας


Κατόπιν λεπτομερών συζητήσεων, αι οποίαι διήρκεσαν επί μίαν ακόμη εβδομάδα και κατά τας οποίας εξητάσθησαν διαδοχικώς όλα τα τιθέμενα προβλήματα από πολιτικής και στρατιωτικής πλευράς, την 12 Φεβρουαρίου 1945, εις τας 04.30 π.μ. αι δύο Αντιπροσωπείαι κατέληξαν εις οριστικήν συμφωνίαν και υπάεγραψαν το ακόλουθον πρωτόκολλον:


Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ιωάννης Σοφιανόπουλος, Υπουργός επί των Εξωτερικών, Περικλής θ. Ράλλης, Υπουργός επί των Εσωτερικών και Ιωάννης Μακρόπουλος, Υπουργός επί της Γεωργίας, αποτελούντες την υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως εξουσιοδοτημένην αντιπροσωπείαν, και αφ’ ετέρου οι κ.κ. Γεώργιος Σιάντος, Γραμματεύς της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, Δημήτριος Παρτσαλίδης, Γραμματεύς της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ και Ηλίας Τσιριμώκος, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Λαϊκής Δημοκρατίας (ΕΛΔ), αποτελούντες την υπό τής Κεντρικής Επιτροπής τού ΕΑΜ εξουσιοδοτημένην Αντιπροσωπείαν, δηλούν ότι επί όλων των θεμάτων κατέληξαν εις απόλυτον συμφωνίαν ήτις διατυπουμένη εις αναλυτικόν πρακτικόν θέλει υπογραφή σήμερον και ώραν 14ην εις το εν Αθήναις Μέγαρον του Υπουργείου των Εξωτερικών.
Εν Βάρκιζα τη 12 Φεβρουαρίου 1945. Ώρα 04.30'


Η Αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΝΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Η Αντιπροσωπεία της Ελληνικής Κυβερνήσεως
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΑΛΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γραμματεύς της Διασκέψεως
Γ. ΒΑΡΣΑΜΗΣ