Συγγραφέας:Κωνσταντίνος Σχινάς

Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Σχινάς
(1801-1870)
Δείτε επίσης βιογραφία.
νομομαθής, πολιτικός
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Konstantinos_Schinas.jpg
Κωνσταντίνος Σχινάς


ΈργαΕπεξεργασία

  • Ιστορία του Βασιλείου της Βαυαρίας και του εν αυτή άρχοντος οίκου έρανισθεΐσα κατ' έπιτομήν εκ της του Μιλβιλέρου 'Ιστορίας ή έπιτέτακται έν παραρτήματι καί περιληπτικωτάτη γενεαλογική πραγματεία περί του Όλδεμβουργικοΰ οίκου
  • Ιστορία των αρχαίων εθνών συνταχθείσα εν τρισί βιβλίοις υπό Κωνσταντίνου Δ. Σχινά
  • Λογίδριον εκφωνηθέν κατά την ημέραν της εγκαθιδρύσεως του Πανεπιστημίου Όθωνος υπό του κ. Κωνστ. Σχινά, πρυτάνεως.
  • Λόγος εκφωνηθείς υπό του κυρίου Κωνστ. Σχινά κατά την γ’ Μαΐου , αωλη’ περιέχων την έκθεσιν των εν τω Οθωνικώ Πανεπιστημίω κατά την παύσασαν διοικητικήν περίοδον γενομένων
  • Ο πολιτικός της Γαλλίας νόμος μετενεχθείς εις την νεωτέραν ελληνικήν κατά διαταγήν της κυβερνήσεως υπό Γ. Βέλλιου, Α. Πολυζωïδου, Π. Πιτζιπίου και Κωνστ. Δ. Σχινά.

Μεμονωμένα Ποιήματα :