Στο ίδιο λεύκωμα (Κρίνα θα ιδής κει που θα πας)

Στὸ ἴδιο λεύκωμα
Συγγραφέας:
Τα έργα του Λορέντσου Μαβίλη (1922)


Κρῖνα θὰ ἰδῇς κεῖ ποῦ θὰ πᾷς τριγύρω σου σπαρμένα…
Θὰ σὲ φτονοῦν τὰ δύστυχα· σ’ ὀλίγο μαραμένα
Κεῖνα ’ς τὴ γῆ θὰ πέσουνε· τ’ ἄνθη ὅμως τῆς ψυχῆς σου
Θὰ μείνουν· δὲ μαραίνονται τ’ ἄνθη τῆς παραδείσου.

5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1878