Σελίδα:Xenophon III. Expeditio Cyri (1904).pdf/278

Υπήρξε ένα πρόβλημα στον έλεγχο για πιθανά λάθη αυτής της σελίδας.

I. ad Fam.
II. ad Att., Pars i (1–8), Pars ii (9–16)
III. ad Q. F., ad M. Brut., Fragm. W.S. Watt
Orationes. A. C. Clark and W. Peterson
I. Rosc. Am., I. Pomp., Clu., Cat., Mur., Cael. Clark
II. Pro Milone, Caesarianae, Philippicae. Clark. Ed. 2
III. Verrinae. Peterson. Second edition
IV. Quinct., Rosc. Com., Caec., Leg. Agr., Rab. Perduell., Flacc., Pis., Rah, Post. Clark