Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/305

Υπήρξε ένα πρόβλημα στον έλεγχο για πιθανά λάθη αυτής της σελίδας.

201 . [Επεταν ἠεδέλας, Ῥομεμοῦ καὶ Βενῦτ ἀτιρὸ ὡς ἓν σὲλ.

80-81, καὶ υετὰ τὸν ἀνάγνωτω τοῦ δὰ πᾶν βατον ώρι- σμένου τμήματος τοῦ ἱΧόμου καὶ τῶν προφητειῶν, αέγετα).

ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ.

«Ο ἀγρυπνῶν εἲς σωτηρία» τῶν βασιλέων, ὅ. δίδων δεσποτείαν τοῖς ἄρχουσιν, ὁ βασιλεύων εἷς τοὺς αἰῶ- νας, ὃ διασώσας Δανὶὸ τὸν δῦλόν του ἐκ. τοῦ ἔχθρι- κοῦ ξίφους, ὁ Διανοίξας ὁδὸν ἐν τῇ θᾳλάσση μεταξὺ σφοδρῶν ὑδάτων. Αὐτὸς εὐλογήρη, φυλάξη, . ὃ-ατη- Ρήσῃ, ὀκεπάση, δοξάση, μεγαλύνη καὶ ὑπερυψώσῃ τὸν ἄνακτα ἡμῶν"

ἨῬασιλεῦ τῶν βασιλευόντων, εὐδόκησον νὰ διαφυ λάξης, τηρήσης ἐν ζωῇ καὶ σώσης αὐτὸν ἐκ παντὸς κινδύνου καὶ βλάβης. Βασιλεῦ τῶν βασιλευόντων, δὰ τὴν ἄχραν εὐσπλαγχνίαν σου, στήριξον αὐτὸν, ὕψωσον τὸν ἀστέρχ τῆς τύχης αὐτοῦ καὶ χάρισον αὐτῷ µακρο- βιότητα: καὶ εἰρήνην εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ. Βασιλεῦ τῶν βασιλευόντων, διὰ τὴν μακροθυμίέαν σου ἔνσπειρον ! ἓν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ πάντων τῶν συμβούλων καὶ ὑπουργῶν αὐτοῦ, αἰσθήματα συµπα- θείας καὶ ἀγάπης πρὲς ἡμᾶς καὶ πρὸς, πάντας τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἀλελφοὺς ἥμων, ἵνα ὑπὸ τὸ ἔνδοξον αὐτοῦ σχῆττρ»γ, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν, ὃ Ἰαουδᾶς εὔ-

βῃ τὴν σωτηρίαν αὐτοῦ, ὁ ὃὲ Ἰσραὴλ ἐν ἀσφαλείᾳ δια-

3 εμας οἱ Ἰσραπλίται Ἕλληνες εὐχόμιθα ὑπὲρ τοῦ "Αναατος" μὴ ΓΕΩΡΓΙΟΥ τοῦ Δ΄. καὶ τῆς Αὐτοῦ Βασιλνῆς Οὐγονείνς,