Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/129

Υπήρξε ένα πρόβλημα στον έλεγχο για πιθανά λάθη αυτής της σελίδας.

ΕΜΕΤ ΒΕΙΔΤΣΙΒ

Άληθὴς, βέβαιος, στερεὸς, διαρκὴς, εὐθὺς, πιστ ᾿Ιωι᾿ιλἧς, πολύτιμος, ποθητὸς, ἡδὺς, ἀξιόλογος, ἰα |", εὔτακτος, ᾶποὃεκτὸς, ἀγαθὸς καὶ ὡραῖος εἷν ς ος οὗτος δι᾿ ἡμᾶς πάντοτε καὶ ἀεί. - ’Αληθ δια; Θεὸς τοῦ παντὸς εἶναι ὁ βασιλεὺς ἡμῶν, Μς τοῦ Ἰακὼβ καὶ ἀσπὶς τῆς σωτηρίας ἡμ ντας τοὺς αἰῶνας. Αὐτὸς καὶ τὸ ὄνομα ᾿οιὐτ ἓῖὥνιοι, ὁ θρόνος αὐτοῦ στερεὸς, μαὶ τὸ βασίλει -, καὶ 'ἡ πίονας ἀΐδια αἱ δὲ ἐντολαὶ αὖτοῦ εἴ; ῖ ͵ ', ᾿ .. Μυγῦς. τως: αἱ καὶ ἐπιθυμηταὶ διὰ. παντὸς,ε “' “ ͵- εἳ τοὺς πατέρας ἡμῶν, τοὺς ωἱο᾿ , .Ῥ . ᾽ξ “ἡ “τῶν; καὶεἰς ὅλας τὰς γεννεἁς ’Ισ . -. ᾖςοἀποντός σου. Δεᾷ τοὺς ἀρχαίους καὶ μονἆτοι “σω ᾽ ρ ΐὠν ποτέρων; ἡμῶύ, φροὺρὸς τῆς σωτηρίας ἡμῶν, ὲλευθερωτἡς ἡ- μῶν ᾽χοᾶ ἧμέτεῤος λυτρωτ-ής τοιοῦτον τὸ ὄνομά σο πρὶν γίνῃ ὁ κόσμος, καὶ Θεὸν ἄλλον δὲν ἔχομεν εἰ- μὶ Σὲ, σἕλα.

Βοηθὲ τῶν πατέρων ἡμῶν, Σιὺ ὺπῆρξας πάγεοτε ἢ