Σελίδα:Proclus (ed. Ritzenfeld) - Πρόκλου Διαδόχου Λυκίου Στοιχείωσις φυσική.djvu/16

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


ΠΡΟΚΛΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΛΥΚΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΣΙΣ ΦΥΣΙΚΗ
[ἢ περὶ κινήσεως]
ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΥΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ

Ὅροι τοῦ πρώτου. I. Συνεχῆ ἐστιν, ὧν τὰ πέρατα ἕν. II. Ἁπτόμενά ἐστιν, ὧν τὰ πέρατα ἅμα. III. Ἐφεξῆς ἐστιν, ὧν μηδὲν μεταξὺ ὁμογενές. IV. Πρῶτός ἐστι χρόνος κινήσεως ὁ μήτε πλείων μήτε ἐλάττων τῆς κινήσεως. V. Πρῶτός ἐστι τόπος ὁ μήτε μείζων τοῦ περιεχομένου σώματος μήτε ἐλάττων. VI. Ἠρεμοῦν ἐστι τὸ πρότερον καὶ ὕστερον ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ὂν καὶ αὐτὸ καὶ τὰ μέρη.

1. Δύο ἀμερῆ οὐχ ἅψεται ἀλλήλων.

Εἰ γὰρ δυνατόν, δύο ἀμερῆ τὰ ΑΒ ἁπτέσθωσαν ἀλλήλων. ἁπτόμενα δὲ ἦν, ὧν τὰ πέρατα ἐν τῷ αὐτῷ· τῶν δύο ἄρα ἀμερῶν πέρατα ἔσται· οὐκ ἄρα ἦν ἀμερῆ τὰ ΑΒ.

2. Δύο ἀμερῆ συνεχὲς οὐδὲν ποιήσει.

Εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω δύο ἀμερῆ τὰ ΑΒ καὶ ποιείτω συνεχὲς τὸ ἐξ ἀμφοῖν. ἀλλὰ πάντα τὰ συνεχῆ ἅπτεται πρότερον· τὰ ἄρα ΑΒ ἅπτεται ἀλλήλων ἀμερῆ ὄντα, ὅπερ ἀδύνατον.5—7 def. I—III Ar. Ph. 231a, 22sq.* 7—11 def. IV—V*; def. VI Ar. Ph. 234b, 5sqq.; 239a, 14sqq.; 239a, 26sqq.* 12* 13—15 Ar. Ph. 231a, 28 sq.* 16 Ar. Ph. 231a, 24 17—19*


1. 2 Πρόκλου διαδόχου λυκίου στοιχείωσις φυσική BLM: τοῦ αὐτοῦ στ. φ. N, quo in codice Procli στοιχείωσις θεολογική praecedit: Πρόκλ. διαδ. λυκ. πλατωνικοῦ στ. φ. N_II: Πρόκλ. περὶ κινήσεως b c 3 ἢ περὶ κινήσεως add. unus cod. Baroccianus 161; cf. b c 4 τῶν εἰς δύο τὸ πρῶτον edd. Matrit. 34. 76 Barocc. 161: om. ceteri, sed cf. ad 28, 21 et ad 30, 4 5 τοῦ πρώτου om. b c post πρώτου hab. λόγου B, βιβλίου N_II definitio-