Σελίδα:Platon - Œuvres complètes, Les Belles Lettres, tome I.djvu/99

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.

ΛΛΑΚΙΒΙΛΔΗΣ 03

ΣΩ. Οὐδὲ μὴν οὐδὲ περὶ παλαισμάτων γε εἰώθασι βου- λεύεσθαι ἐν τῇ ἐκκλησία.

ΑΛ. Οὐ μέντοι.

ΣΏΩ. Ὅταν οὖν περὶ τίνος βουλεύωνται ; οὗ γάρ τιου ὅταν γε περὶ οἰκοδομίας.

ΑΛ. Οὐ δῆτα. ᾿

ΣΩ. Οἰκοδόμος γὰρ ταῦτά γε σοῦ βέλτιον συμθουλεύσει.

ΑΛ. Ναί.

ΣΩ. Οὐδὲ μὴν ὅταν περὶ μαντικῆς βουλεύωνται;

ΑΛ. Οὔ.

ΣΏΩ. Μάντις γὰρ αὖ ταῦτα ἄμεινον ἢ σύ.

ΑΛ. Ναί. ΣΩ. ἜἘδΔν τέγε σμικρὸς ἢ μέγας ἧ, ἐάν τε καλὸς ἢ αἰσχρός, ἔτι τε γενναῖος ἢ ἀγεννής.

ΑΛ. Πῶς γὰρ οὔ;

ΣΏΩ. Εἰδότος γάρ, οἶμαι. περὶ ἑκάστου ἧ συμβουλὴ καὶ οὐ τιλουτοῦντος.

ΑΛ. Πᾶς γὰρ οὔ;

ΣΩ. ᾿Αλλ᾽ ἐάν τε πένης ἐάν τε πλούσιος ἢ ὃ παραινῶν, οὐδὲν διοίσει ᾿Αθηναίοις, ὅταν περὶ τῶν ἐν τῇ πόλει βου- λεύωνται πῶς ἂν ὑγιαίνοιεν, ἀλλὰ ζητήσουσιν ἰατρὸν εἶναι τὸν σύμβουλον.

ΑΛ. Εἰκότως γε.

ΣΩ. Ὅταν οὖν περὶ τίνος σκοτῶνται. τότε σὺ ἀνιστά- ὑενος ὡς συμβουλεύσων ὄρθῶς ἀναστήσῃ ;

ΑΛ. Ὅταν περὶ τῶν ἑαυτῶν πραγμάτων. ὦ Σώκρατες.

ΣΩ. Τῶν περὶ ναυπηγίας λέγεις. ὁποίας τινὰς χρὴ αὐτοὺς τὰς ναῦς ναυπηγεῖσθαι:

ΑΛ. Οὐκ ἔγωγε, ὦ Σώκρατες.

ΣΩ. Ναυπηγεῖν γάρ, οἶμαι, οὐκ ἐπίστασαι: τοῦτ᾽ αἴτιον ἢ ἄλλο τι;

407 ἃ τὸ βουλεύωνται Τ᾽: βούλωνται 1} |{{ ὃ αὖ Τ: ἂν ΒΊ[Β 17 ἢ μέγας ΤΞ καὶ ἀαέγας Β [{0 τή βουλεύωντα! Τ : βούλωντα! [δ Π ὁ τ ζητή- σουτῖν ΤᾺ : ζητοῦσιν Β. �