Σελίδα:Platon - Œuvres complètes, Les Belles Lettres, tome I.djvu/245

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.

ΑΠΟΔΟΓῚΛ ΣΩΚΡΑΤΟΥ͂Σ 150

δῆλον γὰρ ὅτι οἶσθα, μέλον γέ σοι. Τὸν μὲν γὰρ διαφθεί- ροντα ἐξευρών, ὡς φής, ἐμὲ εἰσάγεις τουτοισὶ καὶ κατηγο- ρεῖς᾽ τὸν δὲ δὴ βελτίους ποιοῦντα ἴθι εἶπὲ καὶ μήνυσον αὐτοῖς τίς ἐστιν.

Ὅρᾶς, ὦ Μέλητε, ὅτι σιγᾶς καὶ οὖκ ἔχεις εἰπεῖν ; Καίτοι οὐκ αἰσχρόν σοι δοκεῖ εἶναι καὶ ἱκανὸν τεκμήριον οὗ δὴ ἐγὼ λέγω, ὅτι σοι οὐδὲν μεμέληκεν ; ᾿Αλλ᾽ εἶπέ, ὦ Ὑαθέ, τίς αὐτοὺς ἀμείνους ποιεῖ : --- Οἱ νόμοι. --- ᾿Αλλ᾽ οὐ τοῦτο ἐρωτῶ, ὦ βέλτιστε, ἀλλὰ τίς ἄνθρωπος, ὅστις πρῶτον καὶ αὐτὸ τοῦτο οἷδε, τοὺς νόμους. --- Οὗτοι, ὦ Σώκρατες, οἵ δικασταί. --- Πῶς λέγεις, ὦ Μέλητε ; οἵδε τοὺς νέους πιαιδεύειν οἷοί τέ εἶσι καὶ βελτίους ποιοῦσιν : -- Μάλιστα. --- Πότερον ἅπαντες, ἢἣ ο μὲν αὐτῶν, οἵ δ᾽ οὔ ; -- ἍΑπαντες. -- Εὖ γε, νὴ τὴν Ἥραν, λέγεις, καὶ πολλὴν ἀφθονίαν τῶν ὠφελούντων. Τί δαὶ δή ; οἵδε οἵ ἀκροαταὶ βελτίους ποιοῦσιν ἣἢ οὔ ; -“--- ΚΚαὶ οὗτοι. -- Τί δαὶ οἱ βου- λευταί: --- Καὶ οἵ βουλευταί. --- ᾿Αλλ᾽ ἄρα, ὦ Μέλητε, μὴ οἵ ἐν τῇ ἐκκλησία, οἵ ἐκκλησιασταί, διαφθείρουσι τοὺς νεωτέρους : ἢ κἀκεῖνοι βελτίους ποιοῦσιν ἅπαντες : -“--- Κἀκεῖνοι. --- ΠΠάντες ἄρα, ὡς ἔοικεν, ᾿Αθηναῖοι καλοὺς κἀγαθοὺς ποιοῦσι πλὴν ἐμοῦ, ἐγὼ δὲ μόνος διαφθείρω" οὕτω λέγεις : --- Πάνυ σφόδρα ταῦτα λέγω.

-- ΠΠολλήν γ᾽ ἐμοῦ κατέγνωκας δυστυχίαν. Καί μοι ἀπόκριναι: ἦ καὶ περὶ ἵππους οὕτω σοι δοκεῖ ἔχειν : οἵἱ μὲν βελτίους ποιοῦντες αὐτοὺς πάντες ἄνθρωποι εἶναι, εῖς δέ τις ὁ διαφθείρων : ἢ τοὐναντίον τούτου πᾶν, εῖς μέν τις ὁ βελτίους οἷός τ᾽ ὧν ποιεῖν, ἢ πάνυ ὀλίγοι, οἵ ἵἱππικοί: ο δὲ πολλοὶ, ἐάνπερ συνῶσι καὶ χρῶνται ἵπποις, διαφθείρουσιν ; οὐχ οὕτως ἔχει, ὦ Μέλητε, καὶ περὶ ἵππων καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ζῴων ; πάντως δήπου, ἐάν τε σὺ καὶ ἼΑνυτος οὐ φῆτε, ἐάν τε φῆτε᾽ πολλὴ γὰρ ἄν τις εὐδαι-

Θ ὃ ποιοῦσιν Β: ποιεῖν ΒΡΤΥΝ [| 6 Ὁ ἅπαντες Β: ἂν πᾶντες Τ [} 6 8 οἵδε οἱ Β : οἱ δὲ Τ.

20 �