Σελίδα:Platon - Œuvres complètes, Les Belles Lettres, tome I.djvu/131

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.

ΛΔΛΚΙΡΙΛΔΗΣ δι

ΑΛ. ᾿Αληθῆ μοι δοκεῖς λέγειν, ὦ Σώκρατες.

ΣΩ.

Οὐδὲν ἄρα τῶν καλῶν, καθ᾽ ὅσον καλόν, κακόν, οὐδὲ

τῶν αἰσχρῶν. καθ᾽ ὅσον αἰσχρόν. ἀγαθόν. ΑΛ. Οὐ φαίνεται.

ΣΩ.

Ἔτι τοίνυν καὶ ὧδε σκέψαι" ὅστις καλῶς πράττει,

οὐχὶ καὶ εὖ πράττει:

ΑΛ. ΣΩ. ΑΛ. ΣΩ. ΑΛ. ΣΩ. ΑΛ. ΣΩ. ΑΛ. ἘΣ, ΑΛ. ΣΩ. ἀγαθόν.

Ναί.

Οἱ δ᾽ εὖ πράττοντες οὖκ εὐδαίμονες ;

Πῶς γὰρ οὔ;

Οὐκοῦν εὐδαίμονες δι᾽ ἀγαθῶν κτῆσιν: Μάλιστα.

Κτῶνται δὲ ταῦτα τῷ εὖ καὶ καλῶς πράττειν ; Ναί.

Τὸ εὖ ἄρα πράττειν ἀγαθόν :

ΓΠῶς δ᾽ οὔ:

Οὐκοῦν καλὸν ἧ εὐπραγία;

Ναί.

Ταὐτὸν ἄρα ἐφάνη ἡμῖν πάλιν αὖ καλόν τε καὶ

ΑΛ. Φαίνεται.

ΣΩ.

Ὅ τι ἂν ἄρα εὕρωμεν καλόν. καὶ ἀγαθὸν εὑρῆσομεν

ἔκ γε τούτου τοῦ λόγου.

ΑΛ. ᾿Ανάγκη.

ΣΩ.

Τί δέ; τὰ ἀγαθὰ συμφέρει ἢ οὔ:

ΑΛ. Συμφέρει.

ΣΩ.

ξεν;

Μνημονεύεις οὖν περὶ τῶν δικαίων τιῶς ὡμολογῆσα-

ΑΛ. Οἴμαί γε τοὺς τὰ δίκαια πράττοντας ἀναγκαῖον εἶναι

καλὰ πράττειν.

ΣΩ. ΑΛ. ΣΩ.

Οὐκοῦν καὶ τοὺς τὰ καλὰ ἀγαθά ; Ναί. Τὰ δὲ ἀγαθὰ συμφέρειν ;

ὁ ὃ λόνου ΠΤ : παραδείγαλατος ΒΡ. �