Σελίδα:Platon - Œuvres complètes, Les Belles Lettres, tome I.djvu/119

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.

ΛΔΛΑΙΝΙΒΙΛΔΗΣ 19

ΣΩ. Ναί.

ΑΛ. Πῶς δή;

ΣΩ. “Ὧδε εἴση" ἐάν σε ἔρωμαι τὸ ἕν καὶ τὰ δύο πότερα πιλείω ἐστίν, φήσεις ὅτι τὰ δύο;

ΑΛ. Ἔγωγε.

ΣΩ. Πόσῳ;

ΑΛ. Ἕνί.

ΣΩ. Πότερος οὖν ἡμῶν ὃ λέγων ὅτι τὰ δύο τοῦ ἑνὸς ἑνὶ τιλείω :

ΑΛ. Ἐγώ.

ΣΩ. Οὐκοῦν ἐγὼ μὲν ἠρώτων, σὺ δ᾽ ἀπεκρίνου ;

ΑΛ. Ναί.

ΣΩ. Περὶ δὴ τούτων μῶν ἐγὼ φαίνομαι λέγων ὃ ἐρωτῶν ἢ σὺ ὃ ἀποκρινόμενος :

ΑΛ. Ἐγώ.

ΣΩ. Τί δ᾽ ἂν ἐγὼ μὲν ἔρωμαι ποῖα γράμματα Σωκράτους, σὺ δ᾽ εἴπης, πότερος ὃ λέγων :;

ΑΛ. Ἐγώ.

ΣΩ. θι δή. ἑνὶ λόγῳ εἰπέ: ὅταν ἐρώτησίς τε καὶ ἀπό- κρισις γίγνηται, πότερος ὃ λέγων, ὃ ἐρωτῶν ἢ ὃ ἀποκρινό- μενος:

ΑΛ. Ὁ ἀποκρινόμενος, ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες.

ΣΩ. Οὐκοῦν ἄρτι διὰ παντὸς τοῦ λόγου ἐγὼ μὲν ἢ ὃ ἐρωτῶν ;

ΑΛ. Ναί.

ΣΩ. Σὺ δ᾽ ὃ ἀποκρινόμενος ;

ΑΛ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Τί οὖν; τὰ λεχθέντα πότερος ἡμῶν εἴρηκεν :

ΑΛ. Φαίνομαι μέν, ὦ Σώκρατες, ἐκ τῶν ὡμολογημένων ἐγώ.

ΣΩ. Οὐκοῦν ἐλέχθη περὶ δικαίων καὶ ἀδίκων ὅτι ᾿Αλκι-

113 ἃ ἡ ἔοωμαι ποῖα ΟἸνπιριοάυγωκ : ἐρῶ καὶ ποῖα ΒΤ [8 ε τοῦ λόγου Β : οαι. Τ.

113 �