Σελίδα:Platon - Œuvres complètes, Les Belles Lettres, tome I.djvu/103

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.

ΑΛ. ΣΩ. ΑΛ. ΣΩ.

ἈΛΚΙΒΙΆΔΗΣ δ᾽ Ναί.

ΚΚαὶ τοσαῦθ᾽ ὅσα βέλτιον : Φημί. Τί οὖν : ἐπειδὴ βέλτιον μὲν ὠνόμαζες ἔτ᾽ ἀμφοτέ-

ροις τῷ τε κιθαρίζειν τιρὸς τὴν ᾧδὴν καὶ τῷ προσπα-

λαίειν.

τὸ ἐν

τί καλεῖς τὸ ἐν τῷ κιθαρίζειν βέλτιον, ὥσπερ ἐγὼ τῷ παλαίειν καλῶ γυμναστικόν᾽ σὺ δ᾽ ἐκεῖνο τί

καλεῖς :

ΑΛ. Οὐκ ἐννοῶ.

ΣΩ.

᾿Αλλὰ πειρῶ ἐμὲ μιμεῖσθαι: ἐγὼ γάρ που ἀπεκρινά-

μην τὸ διὰ παντὸς ὀρθῶς ἔχον" ὀρθῶς δὲ δήπου ἔχει τὸ κατά

᾿πὴν τέχνην γιγνόμενον. ἢ οὔ;

ΑΛ. ΣΩ. ΑΛ. ΣΩ.

στικόν.

ΑΛ.

ΣΩ. ΑΛ. ΣΩ.

καλῶς

Ναί.

Ἢ δὲ τέχνη οὐ γυμναστικὴ ἦν ;

Γὸς δ᾽ οὔ;

᾿Εγὼ δ᾽ εἶπον τὸ ἐν τῷ παλαίειν βέλτιον γυμνα-

Εἶπες γάρ.

Οὐκοῦν καλῶς ;

ΓἜμοιγε δοκεῖ.

Ἴθι δὴ καὶ σύ --- πρέποι γὰρ ἄν που καὶ σοὶ τὸ διαλέγεσθαι --- εἰπὲ πρῶτον τίς ἧ τέχνη ἧς τὸ

κιθαρίζειν καὶ τὸ ἄδειν καὶ τὸ ἐμβαίνειν ὀρθῶς : συνάπασα

τίς καλεῖται ; οὔπω δύνασαι εἰπεῖν :

ΑΛ.

ΣΩ.

ΑΛ.

ΣΩ.

ἔχει ;

ΑΛ.

ΣΩ.

ἐστιν :

Οὐ δῆτα.

᾿Αλλ᾽ ὧδε πειρῶ" τίνες αἷ θεαὶ ὧν ἡ τέχνη ;

Τὰς Μούσας, ὦ Σώκρατες, λέγεις ;

[Ἔγωγε: ὅρα δή τίνα ἀπ᾽ αὐτῶν ἐπωνυμίαν ἧ τέχνη

Μουσικὴν μοι δοκεῖς λέγειν. Λέγω γάρ. Τί οὖν τὸ κατὰ ταύτην ὀρθῶς γιγνόμενόν ὥσπερ ἐκεῖ ἐγώ σοι τὸ κατὰ τὴν τέχνην ἔλεγον

ἃ ἡ χατὰ ταύτην ΤΙ γατ᾽ αὐτὴν Β. �