Σελίδα:Platon - Œuvres complètes, Les Belles Lettres, tome I.djvu/101

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.

ΛΛΚΙΒΙΆΔΗΣ θὺ

ΑΛ. Οὔκ. ἀλλὰ τοῦτο.

ΣΩ. ᾿Αλλὰ περὶ ποίων τῶν ἑαυτῶν λέγεις πραγμάτων ὅταν βουλεύωνται :

ΑΛ. Ὅταν περὶ πολέμου, ὦ Σώκρατες. ἢ περὶ εἰρήνης ἢ ἄλλου του τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων.

ΣΩ. Ἄρα λέγεϊς, ὅταν βουλεύωνται πρὸς τίνας χρὴ εἰρήνην ποιεῖσθαι καὶ τίσιν πολεμεῖν καὶ τίνα τρόπον ;

ΑΛ. Ναί.

ΣΩ. Χρὴ δ᾽ οὐχ οἷς βέλτιον :

ΑΛ. Ναί.

ΣΩ. Καὶ τόθ᾽ ὁπότε βέλτιον :

ΑΛ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Καὶ τοσοῦτον χρόνον ὅσον ἄμεινον :

ΑΛ. Ναί.

ΣΩ. Εἰ οὖν βουλεύοιντο ᾿Αθηναῖοι τίσιν χρὴ τιροσπαλαίειν καὶ τίσιν ἀκροχειρίζεσθαι καὶ τίνα τρόπον. σὺ ἄμεινον ἂν συμθουλεύοις ἢ ὃ παιδοτρίβης ;:

ΑΛ. ὋὉ παιδοτρίθης δήπου.

ΣΩ. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν πρὸς τί « ἂν "-- βλέπων ὃ παιδο- τρίθης συμθουλεύσειεν οἷς δεῖ προσπαλαίειν καὶ οἷς μή, καὶ δτιότε καὶ ὅντινα τρόπον : λέγω δὲ τὸ τοιόνδε ἄρα τούτοις δεῖ προσπαλαίειν οἷς βέλτιον ἢ οὔ ;

ΑΛ. Ναί.

ΣΩ. Ἄρα καὶ τοσαῦτα ὅσα ἄμεινον :

ΑΛ. Τοσαῦτα.

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τότε ὅτε ἄμεινον :

ΑΛ. Πάνυ γε.

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ τὸν ἄδοντα δεῖ κιθαρίζειν ποτὲ τιρὸς τὴν ᾧδὴν καὶ βαίνειν :

ΑΛ. Δεῖ γάρ.

ΣΩ. Οὐκοῦν τότε δπότε βέλτιον :

ἃ ὃ ἄλλου Β : περὶ ἄλλου Τὶ []6 9. ἂν 8... Βυιιμαπη {| 108 ἃ ὃ τὸν

ἄδοντα Αξὶ : τὸ ἄδοντα Β ἄδοντα Τ,

108 �