Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/8

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
27
ΕΒΔΟΜΑΣ

63. DEBOUSSI (ΔΕΜΠΟΥΣΗ).

[Εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822].

Ανήκεν εις τους Μαμελούκους της φρουράς του αυτοκράτορος Ναπολέοντος, ήτο δε εθελοντής εις το σώμα των Φιλελλήνων.

64. DELANOI (ΔΕΛΑΝΟΑ).

[Εκ Βελγίου, απέθανεν ασθενήσας εν Άνδρω τον Ιούλιον του 1824].
Μέλος και ούτος του λόχου των Φιλελλήνων, ελλείπουσιν άλλαι πληροφορίαι

...

65. DELON (ΔΕΛΟΝ).

[Γάλλος, επνίγη εν Ναβαρίνω τω 1825].

...

66. DENTZEL BARON (ΒΑΡΩΝ ΔΕΝΤΖΕΛ)

[Εκ St. Avold της Γαλλίας, απέθανεν εν Βονίτση εξ ασθενείας την 15 Σεπτεμβρίου 1829].

...

67. DEMANGEOT (ΔΕΜΑΝΖΟ).

[Εντελώς άγνωστος]

68. DESCHEFFI (ΔΕΣΕΦΙ).

..νός, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822] Εθελοντής εις το σώμα των Φιλελλήνων, απέθανεν ενδόξως.

[έπεται συνέχεια]

Κατά μετάφρασιν της Δδος Κ.Τ.Μ.