Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/4

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
10
ΕΒΔΟΜΑΣ

σε σώος και αβλαβής εις την κορυφήν και εσταμάτησεν ολίγον, είτα κατήλθεν εις το αντίθετον μέρος και όπου ήτο το στρατόπεδον του στρατηγού Κίτσου Τζαβέλλα. Αλλά δεν επανήλθε πλέον.

[έπεται συνέχεια]

Κατά μετάφρασιν της Δδος Κ.Τ.Μ.