Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/37

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
182
ΕΒΔΟΜΑΣ


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

Συνέχεια, ιδέ σελ.17 2


ΜΕΡΟΣ Β.

Φιλέλληνες καταλιπόντες την Ἐλλάδα και την ελληνικήν ὑπηρεσίαν ἀπὸ τοῦ 1821 μέχρι τοῦ 1860.

Μ

72. Mary (Μαρύ). - Γάλλος. Υπολοχαγός του πυροβολικού.

73. Masson Edouard (Εδουάρδος Μάσσων) - Εκ Σκωτίας. Υπηρέτησε στρατιωτικώς και πολιτικώς τω 1845 παρητήθη της θέσεως του εισαγγελέως του εφετείου Αθηνών.

74. Massut (Μασύτ)

...

75. Mazelli (Μαζελλί)

...

76. Mergés (Μερζέ)

...

77. Merhein (Μέρχαϊν)

...

78. Molliére Alexandre (Αλέξανδρος Μολλιέρος)

...

79. Morandi Antoine (Αντώνιος Μοράνδης)

...

80. Myrhberg (Μύρμπεργ)

...

N

81. Nicou (Νικού)

...

82. Nostilz Baron de (Βαρώνος Νόστιλτς)

...

έπεται συνέχεια,